VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

VEX360-VEX370OD-til-opstilling-såvel-indendørs-som-udendørs

Se en animation af de unikke luftveje i forskellige driftsformer.

VEX350 360 flash preview

Generelt

VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

VEX350/360/370 er en serie af ventilationsaggregater med modstrømsvekslere, der kan klare luftmængder helt op til 9.200 m3/h.

De er konstrueret sådan, at de har maksimal temperaturvirkningsgrad, samt et meget lavt SFP-tal. Læs mere om, hvordan man opnår den store energibesparelse under Unikke luftveje.

Modulopbygget:

VEX350/360 er modulopbygget, hvilket har den store fordel, at de kan komme igennem en døråbning på 900 x 2000 mm og bliver derfor leveret sektionsdelt. Det er yderligere muligt at bestille aggregaterne som SPLIT, hvis der ikke er plads til at transportere dem ind sektionsvis.

VEX360 split med løftevogn 

VEX370 er også modulopbygget og kan leveres i to forskellige split versioner.

 

I SPLIT 1 udførelse leveres ventilatorsektionerne klar til drift, men varmevekslersektionen leveres uden at være fuget og kan på stedet opdeles i to sektioner, således at alle 4 sektioner kan indtransporteres igennem en døråbning på 900 x 2000 mm.

RD13537

Hvis der er behov for indtransport igennem mindre åbninger er det muligt at bestille VEX370 i SPLIT 2 udførelse, hvor hele aggregatet leveres uden fuger og kan skilles helt ad for indtransport og samling på stedet af certificeret personale.

VEX370 Split 2

Flere muligheder

Konstruktionen er meget fleksibel. Alle aggregaterne kan bestilles i en LEFT eller RIGHT udførsel med til- og fraluftstudsene i enten gavl eller top.

Aggregaterne kan også bestilles som udendørsmodeller. De monteres med et tag som beskytter mod vind og vejr.

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Kapacitetsområder

VEX350-360-370-serien

Kapacitet

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsdiagram-VEX350-360-370
Unikke luftveje

VEX350/VEX360/VEX370

Konstruktionen er udformet således, at luften i overgangsperioder og ved sommerdrift kan ledes uden om varmeveksleren, via bypass, når der er reduceret eller ingen behov for varmegenvinding. Der er bypass på både fraluft- og tilluftsiden. Fraluft og udeluft filtreres både under sommerdrift og vinterdrifts.

Ved sommerdrift, uden varme-/kølegenvinding, ledes både udeluften og fraluften via bypass uden om varmeveksleren. Derved reduceres det interne tryktab og anlægget får lavere strømforbrug til ventilatorerne og reduceret SFP-værdi. Hvis der vælges kølegenvinding i EXact2-automatikken vil begge luftstrømme ledes igennem varmeveksleren om sommeren ligesom ved vinterdrift.

VEX350360 luftveje sommer

Ved vinterdrift, med varmegenvinding, ledes fraluften ind foroven og lodret igennem modstrømsveksleren sammen med evt. kondensvand. Udeluften ledes ind forneden og op igennem varmeveksleren - i modstrøm.

VEX350360 luftveje vinter

 

Energi- og SFP beregninger 

VEX350360 årlig SFP kurve

I det viste eksempel reduceres det specifikke elforbrug fra 2000 J/m3 til 1823 J/m3 i gennemsnit over hele året. Det gennemsnitlige specifikke elforbrug kan anvendes ved energirammeberegning. Reduktion svarer til en besparelse på ca. 9 %, altså en ikke uvæsentlig besparelse. Beregningen er også her meget afhængig af forudsætningerne og bør beregnes i hvert enkelt tilfælde ved hjælp af produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

I ovennævnte eksempel for boligventilation var forudsætningerne:

Fralufttemperatur/fugtighed: 22°C / 33% RH
Ønsket tillufttemperatur: 20°C
Temperaturvirkningsgrad: 80%
Kølegenvinding: Aktiv

Energiberegninger afhænger meget af den aktuelle situation, såsom forventet fraluft- og ønsket tillufttemperatur. Energiforbruget til af-isning er meget afhængig af fraluftens fugtighed. Ved boliger vil tilisning af varmevekslerne typisk begynde ved en udetemperatur omkring -4°C til -6°C, hvorimod der ved kontorer normalt ikke forekommer tilisning.

For at minimere energiforbruget til af-isning er det vigtigt, at isdannelsen detekteres ud fra tryktabsmåling over varmeveksleren, som det sker ved VEX350/VEX360/370.

Konstruktion

VEX350/VEX360/VEX370

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer at aggregatet er let at servicere, og der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Læs mere under certifikater længere nede på siden.


 

Kabinetter

 
Kabinet_VEX200 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

  

Motorsektioner

 

EC-motor_MC

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

 


Ventilatorhjul

 

EXstream performance

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.

Ventilatorhjulets omdrejningtal og antal skovle er optimeret, sådan at støj fra "skovlfrekvensen" ligger i 500 Hz-båndet. Det betyder, at der er behov for færre/mindre lyddæmpere end normalt, da det er billigere at dæmpe støjen ved 500 Hz end ved 125 Hz/250 Hz, hvor skovlfrekvensen normalt ligger.AHUC - Mainboard

 

EXact2

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og servicering. 
 

Filtre

 
Pose og kassefiltre

VEX350-360-370 serien kan leveres med panelfiltre og posefiltre.

Panelfiltre: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
Posefiltre: ePM10 60% (M5) eller ePM1 60% (F7)

 


Montagesokkel

 
 

Der medleveres som standard en montagesokkel med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.

Aggregatet samles i bunden ved hjælp af soklen, og via kuffertbeslag i toppen.


Energi

VEX350/VEX360/VEX370 Energirigtig ventilation

Ved konstruktionen af aggregaterne er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Modstrømsveksler

 
 
 

Modstrømsvekslerne er af aluminium og luftstrømmene er 100% adskilte. De er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug. Der er 4 modstrømsvekslere i VEX350/VEX360 og 6 modstrømsvekslere i VEX370.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 90 %

Vægt:
- VEX350: 4 stk. à 13,5 kg
- VEX360: 4 stk. à 19,0 kg
- VEX370: 6 stk. à 19,0 kgEC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.
 

Energilabel

 
 
energilabel
Via EXHAUSTOs beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet, under forudsætning af de definerede driftforhold.

Unik frostsikring

VEX350/VEX360/VEX370 Innovativ til-isningsdetektering og af-isningsfunktion

VEX350/VEX360/VEX370 er konstrueret således at der om vinteren opnås meget høj temperaturvirkningsgrad og om sommeren kraftig reduktion i det specifikke elforbrug til lufttransport.

Bypass-konstruktion

Det skyldes den helt unikke konstruktion med bypass på både fraluften og tilluften. Derved ledes både fraluften og tilluften uden om varmeveksleren, når der ikke er behov for varmegenvinding, det interne tryktab reduceres og ventilatorernes omdrejningstal reduceres og der spares strøm til ventilatordriften – det specifikke elforbrug til lufttransport.

Ved vinterdrift ledes både fraluft og tilluft igennem varmeveksleren. Ved sommerdrift ledes begge luftstrømme uden om varmegenvinderen og i overgangsperioderne moduleres på begge luftstrømmene så der opnås den ønskede indblæsningstemperatur. Fraluft og udeluft filtreres under både sommer- og vinterdrift.

Fraluften ledes ind for oven i varmeveksleren, således at fraluften og evt. kondensvand sammen ledes lodret ned igennem varmeveksleren, det giver den mest stabile drift, og udeluften ledes op igennem varmeveksleren i modstrøm, hvilket giver den meget høje temperaturvirkningsgrad.

Frostsikring

 

Beskyttelse mod isdannelse
Ved alle varmegenvindingssystemer er der risiko for isdannelse og mange parametre påvirker situationen. De vigtigste er:
- Høj temperaturvirkningsgrad
- Høj fugtighed i den udsugede luft
- Lav udetemperatur

Når den udsugede luft afgiver sin energi (bliver kølet ned), kondenserer fugten og bliver til vanddråber, der løber ud af varmeveksleren. For at sikre lavt tryktab og minimere risikoen for isdannelse er VEX350/VEX360/VEX370 udformet således at kondensvandet og den udsugede luft følges ad ned igennem veksleren. Den høje virkningsgrad samtidig med lav udetemperatur betyder, at der lokalt i veksleren bliver meget koldt, og visse steder kan vandet fryse til is og blokere for fraluftens gennemstrømning.

Detekteringen af isdannelse sker ud fra tryktabsmåling over varmeveksleren. Ved lav fugtighed i udsugningsluften, fx fra kontorer, kan temperaturen godt komme under 0°C uden, at der er isdannelse. Det betyder at af-isningen kun starter, hvis der er is! Altså ingen unødig af-isning og spild af energi.

Når/hvis isdannelsen begynder i modstrømsveksleren og tryktabet igennem veksleren stiger, starter af-isningsfunktionen. Funktionen afhænger af forskellige forhold, som det fremgår af ovenstående eksempel. Metoderne er beskrevet mere uddybende i vejledningen til aggregaterne.

Lydniveau

Lydniveau, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Køle- og varmeflader til VEX350-360-370

Der tilbydes følgende køle- og varmeflader til VEX350/VEX360/VEX370


Vandvarmeflader - HW

HCW firkantet kanal

Uisoleret ekstern vandvarmeflade. En fleksibel løsning, hvor varmefladen kan monteres, hvor der er lettest tilgang af varmt vand. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

Få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader.


Integreret vandvarme-
flade HCW-I     

Kun til VEX370
VEX370 IHCW part

Isoleret, integreret vandvarmeflade for VEX370. Denne løsning er konstrueret som selve VEX aggregatet med 50 mm isolering og leveres monteret på tilluftsektionen, men kan med et snuptag demonteres under indtransport. Fordelene er desuden:

  • en flot løsning uden tryktab i overgangsstykker
  • pladsbesparende i teknikrum
  • specielt velegnet for udendørs opstilling. 

 


Elvarmeflader - HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Uisoleret ekstern el-varmeflade. En fleksibel løsning, hvor el-varmefladen kan monteres, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

For VEX350/VEX360 er elvarmefladen en standardvare, mens den for VEX370 kan leveres på forespørgsel.

Få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader


Køleflade (vand) - CW 

 
CCW firkantet studs Køleflade - fås isoleret og uisoleret. Kan placeres vilkårligt i ventilationssystemet..

Få mere information om kølefladen under køle- og varmeflader  


 

Køle-/varmeflade - DX

 
DX cooling 150100 Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Få mere information om DX-køleflader under køle- og varmeflader.


SPLIT-version

VEX350-360-370H kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX350-360-370H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (modstrømsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX350H VEX360H VEX370H
Modstrømsveksler Højde [mm] 620 620 620
Længde [mm] 395 395 395
Dybde [mm] 450 600 600
Vægt [kg]
13,5 19 19
Største kabinetdel Højde [mm] 1600 1600 1600
Bredde [mm]
826 826 800
Dybde [mm] 945 945 1400
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 26 2 x 32 2 x40
         

VEX350360 Split

VEX350-360 i SPLIT-udførsel


Tilbehør

VEX350/VEX360/VEX370

Der tilbydes et bredt følgende tilbehør til VEX350/VEX360/VEX370


Lukkespjæld - LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs model..

Udendørs model

 
 
VEX360OD 150100

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

For udendørs model leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i vejledningen "3002644 VEX Outdoor".


Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og afløb frostfrit. Der er monteret en termostat, der sikrer et lavt strømforbrug.


 

Tilføj alt til pdf om VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her