VEX300T med modstrømsveksler

Se produktpræsentation her

Generelt

VEX300T

Generelt

VEX300T er en serie af kompaktaggregater, hvor alle kanaler udgår fra toppen af aggregatet. Desuden er tilslutning af vand til køle-/varmeflade placeret i aggregatets top, ligesom kondensafløb tilsluttes på forsiden af aggregatet. VEX300T kan derfor placeres tæt på andet teknisk udstyr, da gavlene ikke skal tilgås for service.

Serien består af 5 størrelser og kan vælges med EXact2-automatik eller forberedt for anden automatik.

VEX300T er konstrueret med indbygget varme- eller køle-varmeflade, hvilket reducerer installationsomkostningerne. Det er desuden muligt at vælge forfiltrering på tilluften.

Konstruktionen er optimeret i forhold til kompakthed, temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug. Til trods for de kompakte mål er det nemt at servicere aggregatet med filterskift, rengøring mm.

VEX300T skal placeres indendørs, og kan anvendes til alle formål, hvor den særlige topkonstruktion vil være fordelagtig ift. installationen. 

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

VEX300T

Unik frostsikring 

VEX300T er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

VEX300T De-icing DK

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:
Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej. Eftervarmeflade anbefales altid for at opretholde kontinuerlig ventilation.

Hvilken metode skal man vælge?

Frostsikringsmetode Af-isning starter når Anbefales til brug i
Temperaturstyret
Standard på VEX310T-330T
Temperaturen er under indstillet værdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, omklædningsrum og
lokaler med varierende fugtindhold om vinteren
Trykstyret
Standard på VEX340T-350T
Trykket over veksleren overstiger indstillet værdi f.eks. + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fugtindhold om vinteren
 

Temperaturstyret frostsikring (Tice)

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

VEX320330 afisningsfunktion temp

Trykstyret frostsikring (kræver tilbehør AFC (luftmængdemåling) og DEP (frostsikring - tryk))

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

VEX320330 afisnings funktion afc

Kapacitetsområder

VEX300T 

Kapacitet

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsdiagram-VEX300T


Lydniveau

VEX300T

Lydniveau

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne i VEX300T-serien er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Konstruktion

VEX300T

Det kompakte aggregat er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI6022, der sikrer et aggregat der er tilgængeligt for service, og hvor der ikke dannes skimmelsvampe eller andre bakterier i de anvendte materialer, som kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 
Kabinet_VEX200 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

 

 


Ventilatorhjul

 

VEX300T

VEX300T er udstyret med et optimeret centrifugalhjul med bagudkrummede skovle.

Hjulet er af komposit, og dets udformning giver en stor ydelse ved et lavt energiforbrug.Eftervarmeflade/-køle-varmeflade

 

VEX100 varmeflade 

 

 

VEX300T-serien leveres med integreret eftervarmeflade eller køle-/varmeflade

HE: El-varmeflade (kræver luftmængdestyring, tilbehør AFC)
HW: Vand-varmeflade
CW: Køle-/varmeflade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)
DX: Køle-/varmeflade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)

Se mere om køle-/varmefladerne under tekniske data for den enkelte størrelse.

Bemærk: Det er desuden muligt at bestille VEX300T helt uden køle- og/eller varmefladerAHUC - Mainboard

 

Mainboard EXact for VEX300T 

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. Læs mere om elektrisk tilslutning i vejledningen "Elguide for VEX310-350T"
 
 

Panelfiltre

 

Panelfiltre til tilluft og fraluft - filtrene er lette at udskifte.

Filtrene fås i følgende filterklasser: ePM1 80% (F9),  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).

Se filterdata under tekniske data for den enkelte VEX-størrelse.


Forfiltrering

VEX300T prefilter place


Forfiltrering på tilluft-siden

Det er muligt at indsætte et filter (48 mm dybde) foran standardfilteret på tilluftsiden. Ved at sætte et grovere filter foran et finere filter reduceres tilsmudsning af det finere filter. Afhængig af udeluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighed.

Filtrene til forfiltrering fås i følgende filterklasser:  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).
Tryktab mv. kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.


Energi

VEX300T

Energi

Ved konstruktionen af aggregatet, er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.

Modstrømsveksler

 
 
 

Modstrømsveksleren i VEX300T er i aluminium. Den er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: Op til 94 %


EC-Motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Ved kombinationen af en moderne EC-motor og et optimeret centrifugalhjul opnås et meget lavt energiforbrug, og en større ydelse på samme tid.
 

Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

SPLIT-version

VEX300T

SPLIT-version

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX300T kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (modstrømsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX310T VEX320T VEX330T VEX340T VEX350T
Modstrømsveksler Højde [mm] 312 312 394 674 957
Længde [mm] 537 537 619 899 1182
Dybde [mm] 300 2 x 300 2 x 325 2 x 310 2 x 355
Vægt [kg]
7,2 2 x 7,2 2 x 19.2 2 x 19,8 2 x 35
Motorsektion
Vægt [kg]
2 x 4,1 2 x 6,4 2 x 9,2 2 x 9,5 2 x 20
Største kabinetdel H x B [mm]
1140 x 1200 1140 x 1200 1500 x 830 1900 x 825 1750 x 1200

 

                                            VEX300T Split

VEX300T i SPLIT-udførsel

Tilbehør

VEX300T

Tilbehør

Der tilbydes følgende tilbehørsprogram til VEX330H

Lukkespjæld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.

Sokkel

VEX330H sokkel Der kan bestilles en montagesokkel med fødder.

 Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.


Inspektionsvinduer

VEX300T med inspektionsruder

VEX340T-350T fås med inspektionsvinduer som påkrævet ved VDI6022.


Ved drift med HE-flade: krav om AFC - luftmængdestyring

MPT

Luftmængdemåling AFC 
VEX310T-320T-330T: Tilbehør, der skal tilkøbes
VEX340T-350T: Standard

Læs mere om funktion under:
EXact2 automatik til VEX300T, afsnit "Funktionsoversigt aggregat"

 

 

 

 

For anden automatik

VEX300T

For anden automatik

Frihed til at vælge din løsning!

VEX300T tilbydes også for anden automatik. Dette giver mulighed for at integrere aggregatet i automatiksystemer fra en anden leverandør. Løsningen er optimeret for nem og hurtig integration på pladsen.

Principskitse:

VEX300T FAA simplified diagram

VEX300T løsning uden automatik er kendetegnet ved:

  • Kompakt aggregat
  • Indbygget bypass med 24 V motor (BP1)
  • Fritblæsende B-hjul - EXstream
  • Filterklasse ePM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) eller Coarse 65% (G4).
  • EC-motorer klasse IE4
  • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
  • Luftmængdemålepunkter på ventilatorerne er ført til tilslutningsboks (qv)
  • Målepunkter for filtertryk er ført til tilslutningsboks (PSD)
  • Kabler for MC og bypass-spjæld ført til klemrække

Tilføj alt til pdf om VEX300T med modstrømsveksler:

VEX300T er et kompakt VEX-aggregat, hvor alle luftveje ledes ind/ud af aggregatets top. Et top-aggregat er en pladsbesvarende løsning, dels fordi alle kanaler tilsluttes på toppen af aggregatet, dels fordi den er konstrueret med indbyggede varme- eller køle-varmeflader.

VEX300T leveres i 5 størrelser - op til en luftmængde på 4.095 m³/h.


Hent flyer her med information om VEX300T.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her