VEX100CF H+V Kompaktaggregater

Family VEX100CF

VEX100CF med indbygget varmeflade og modstrømsveksler, måske markedets mest kompakte aggregat.

Generelt

VEX100CF-serien

Generelt

VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, nu udstyret med modstrømsveksler. Det betyder, at det kompakte og fleksible aggregat fortsat kan overholde gældende energibestemmelser, idet VEX100CF overholder Erp18. Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.

VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170CF kun kan bestilles som Horisontal.

Anbefaling

Da der er risiko for medrivning af kondensat på grund af luftvejenes placering, anbefaler vi ofte at tilkøbe tilbehør V100CFCONTUBE (kondensafløb med fitting for afkastside).  Læs mere herom under "Eksterne køle-/varmeflader og andet tilbehør" nedenfor.

VEX100H V placering

            Horisontal                                          Vertikal

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

VEX100CF-serien

Unik frostsikring

VEX100CF er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en af-isningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.
.

VEX320330 afisningsprincip

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:

Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej.

Hvilken metode skal man vælge?

Frostsikringsmetode Af-isning starter når Anbefales til brug i
Temperaturstyret Temperaturen er under indstillet værdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, omklædningsrum og
lokaler med varierende fugtindhold om vinteren
Trykstyret Trykket over veksleren overstiger indstillet værdi f.eks. + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fugtindhold om vinteren
 

Temperaturstyret frostsikring (Tice)

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

VEX320330 afisningsfunktion temp

Trykstyret frostsikring (kræver tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

VEX320330 afisnings funktion afc


Kapacitet, VEX100CF

VEX100CF-serien

Kapacitet

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsdiagram-VEX100CF
Lydniveau

Lydniveau, VEX100CF

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne i VEX100CF-serien er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Konstruktion

VEX100CF-serien

Konstruktion

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer et aggregat der er let at servicere, og hvor der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 Kabinet_VEX200

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektioner

 

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

Ventilatorhjul

 

EXstream performance.

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.

Tilslutningsboks

 

VEX100 Mainboard

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. 

Panelfiltre

 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM​1 55% (F7) iht. EN779.

 

Eftervarme - vand eller el 

 
 VEX100 varmeflade  VEX100CF-serien leveres med integreret eftervarmeflade, enten til vand eller el

Montagesokkel

 
 VEX200_sokkel

Montagesokkel er tilbehør til VEX140-150-160 og standard på VEX170.

Montagesoklen er udstyret med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.

Energi

VEX100CF-serien

Energi

Ved konstruktionen af aggregaterne er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.

Modstrømsveksler

 
 

Modstrømsveksleren i VEX100CF er af aluminium. Den er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 94 %

EC-Motorer

 
EC-motor_MC Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.

Energilabel

 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

SPLIT-version

VEX100CF-serien

SPLIT-version


VEX100CF kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX100CF kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (modstrømsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX140CF VEX150CF VEX160CF VEX170CF
Modstrømsveksler Højde [mm] 533 674 815 957
Længde [mm] 758 899 1040 1182
Dybde [mm] 550 628 712 500 (2 stk.)
Vægt [kg]
 27 38 46 85
Største kabinetdel Længde [mm]  1365 1600 1820 2200
Bredde [mm]
1200 785 980 1190
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-udførsel

Eksterne køle-/varmeflader og andet tilbehør

VEX100CF-serien

Eksterne køle-/varmeflader og andet tilbehør

Der tilbydes et bredt tilbehørprogram til VEX100-serien.

Køleflader (vand) - CW

CCW firkantet studs

Køleflade - fås isoleret og uisoleret. En fleksibel løsning til køling af ventilationsluften i de lokaler, hvor køling er nødvendigt, f.eks. sydvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det ofte ikke nødvendigt med køling.

Få mere information om kølefladen under afsnittet køle og varmeflader.


Køleflader - DX

DX cooling 150100

Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Få mere information om DX-flader under køle- og varmeflader


Lukkespjæld - LS

Lukkespjæld firkantet studs

Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.


Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.


Kondensafløb V100CF Contube
tilbehør monteret fra fabrik)

Contube kit

Der kan opstå kondens i VEX’ens afkast-område når luftfugtigheden i fraluften er høj, og når luften samtidig har høj hastighed igennem varmeveksleren.

I sådanne tilfælde anbefales det at VEX-aggregatet leveres med et Contube Kit, der vil lede dette kondensvand til VEX'ens bundbakke.

For VEX100CF Vertikal kan vi desuden anbefale at der monteres et varmekabel  SIPHONHE02 rundt om slangen fra ovennævnte afløb for at undgå frost, når kondensvandet passerer de kolde områder i VEX'en. Læs mere om SIPHONHE02 ovenfor - under Vandlås.

Anbefaling

Afhængig af  VEX-version og driftsforhold anbefaler vi følgende tilbehør:

Løsning for VEX100 CF til:  Boligventilation
Omklædnings- og baderum
Lokaler med høj luftfugtighed (RH >50%)
Køkkenområde
Kontor
Skoler
Horisontal udførelse V100CFCONTUBE Ikke nødvendig
Vertikal udførelse V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
Ikke nødvendig
Særligt for VEX opstillet i koldt klima:
Hvis udetemperaturen er under -5°C
Vertikal udførelse V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
PREHEATER, Udeluft
Ikke nødvendig

Eftermonteret kondensafløb V100CF Contube

for Accessories
På billedet ses slangen med varmekabel fra det eftermonterede afløb

Contube kit og varmekabel SIPHONHE02 kan også tilkøbes for eftermontage, se anbefalingerne i tabellen ovenfor.

Vi henviser desuden til vejledning nr. 3005866 for montering af V100CF Contube på vertikal modeller, og vejledning nr. 3005865 for montering af V100CF Contube på horisontale modeller. 


Udendørs opstilling

VEX240 med tag

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

For udendørs opstilling leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i Outdoor-vejledningen.


Tilføj alt til pdf om VEX100CF H+V Kompaktaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her