Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Find bygningsreglementet her 

Ventilationskravene i BR18

Ventilationskravene beskrives i §420 - §452, de vigtigste er:

§436 - 

Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige:

 1. 1.500 J/m³ udeluft for ventilationsanlæg med konstant luftydelse.
 2. 1.800 J/m³ udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.
 3. 1.200 J/m³ udeluft ved grundluftsskiftet for ventilationsanlæg til etageboliger, dette gælder også for decentrale anlæg der er koblet sammen med fælles kanalsystem.
 4. 600 J/m³ ved maksimalt tryktab for udsugningsanlæg uden mekanisk udelufttilførsel.

§438

Kun en bolig:

For ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvor aggregat og kanalsystem kun betjener én bolig, må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige 1.000 J/m³ ved grundluftskiftet. Anlægget skal tilsluttes, så det er muligt at etablere måler til måling af det specifikke elforbrug til lufttransport.

§439/441

Energimålere: 

Der er krav om energimåling, når:

 • El til ventilator > 3.000 kWh/år
 • El til varme > 3.000 kWh/år
 • Vand til varme > 10.000 kWh/år 

Krav til montage af energimålere er et ofte overset krav.

§443


Ventilation i beboelsesbyggeri

I boligen skal være en udelufttilførsel på 0,3 l/s x m². Som noget helt nyt kan udelufttilførslen reduceres til 0,15 l/s x m² hvis boligen ikke er i anvendelse og ventilationsanlægget er i stand til ved måling af luftkvalitet og fugtforhold at opretholde tilfredsstillende indeklima.

 
 • Småhuse og decentralt i etageejendom: η > 80% og  SEL < 1.000 J/m³ (hvis fælles kanal 1.200 J/m³) ved grundluftskiftet.
 • Centralt system: η > 73%* og  SEL < 1.200 J/m³ v. grundventilation
 • Frivillig lavenergiklasse, decentralt i en bolig, η > 85% temperaturvirkningsgrad

* Kravet til mindste temperaturvirkingsgrad stammer fra ECO-designdirektivet.

Emhættens effektivitet

En emhætte skal for at have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen have en luftstrøm på mindst 120 l/s.

 1. Denne luftstrøm kan dog reduceres ved anvendelse af korrektionsfaktorer, såfremt emhættens udformning og placering understøtter dette i en konkret byggesag. Præ-accepterede korrektionsfaktorer er angivet i bygningsreglementets vejledning om ventilation. (se vejledning tekst: BR18 (bygningsreglementet.dk))
 2. En anden måde at dokumentere tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen er en emopfangsevne på mindst 75 pct. i overensstemmelse med de relevante teststandarder for emhætter.

Alle EXHAUSTO emhætter er testet iht. EN13 141-3 hvor den mindst mulige / nødvendige luftmængde for overholdelse af emopfangsevnen på 75% dokumenteres, hvor man således kan se bort fra kravet om 120 l/s.  Læs mere om de enkelte emhætters emopfangsevne her

Erstatningsluft:

 • Der skal altid sikres erstatningsluft, når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for at opfylde kravet om erstatningsluft
 

Luftmængder i boliger:

 • Overordnet 0,3 l/s x m² (kan reduceres når boligen ikke er i brug og der opretholdes et tilfredsstillende indeklima).
 • Bryggers 10 l/s
 • Toilet 10 l/s
 • Bad 15 l/s (op til)
 • Køkken 20 l/s (husk krav til emopfangsevne) 

Læs mere om emopfangsevne og belastningsfaktor under tabellen.

§450


Funktionsafprøvning

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Afprøvningen skal dokumentere at ventilationssystemet overholder krav til SEL/SFP, luftmængder og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten. Kontrollen kan foretages af Installatøren, men det anbefales at anvende 3. part.

Performance krav / funktionstest før ibrugtagning

Der gøres her opmærksom på at det ikke er noget krav at måle temperaturvirkningsgraden ”on-site”, hvilket også vil være meget vanskeligt at gennemføre.

Se mere om funktionsafprøvning her:

§451

Service og vedligeholdelse

Rensning, drift og service af ventilationssystemet skal ske, så det holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand, så de kan levere den projekterede luftmængde

§452

Drift

Der skal foreligge drifts- og vedligeholdelsesmanualer for ventilationssystemet ved ibrugtagning 

 

§424

Placering af luftindtag og -afkast

Udvendigt placerede luftindtag og –afkast skal placeres, på en hensigtsmæssig måde og uden gener for omgivelserne, se også under DS447

§427

Forurening fra bolig til bolig

Ved ventilationssystemer, der betjener flere boliger, hvor der kan forekomme forureninger, skal der vælges løsninger, der sikrer tilfredsstillende luftkvalitet i alle enheder. Roterende varmevekslere kan overføre lugt og partikler.

Andet

Projektering 

 • Fastlæggelse af bygningens Anvendelseskategori, Risikoklasse, Brandklasse og endelig kompetencekrav til den projekterende.
 • Kun bygninger i Brandklasse 1, traditionelt byggeri, udført som en præaccepteret løsning uden afvigelser, kan projekteres uden særlig uddannelse!
 • Alt andet byggeri kræver enten en uddannelse som ingeniør, arkitekt eller konstruktør med mindst 2 års erfaring og en bestået eksamen som certificeret brandrådgiver klasse 2 eller uddannelsen som Master i Brand.
 • Læs mere under DS428

§369

Lydforhold

For boliger skal lydforholdene overholde klasse C i DS490. 

I beboelsesrum, opholdsrum og køkkener: Laeq max = 30 dB, og max 40 dB umiddelbart uden for bygningens vinduer til køkken og opholdsrum samt på rekreative arealer – gældende for etageboligbyggeri samt ved blandet erhverv og bolig

 

Emopfangsevne

Der har siden BR18’s indførelse været en del opmærksomhed på emopfangsevnen iht. EN13 141-3 (Emhætte uden indbygget ventilator), således at den forcerede luftmængde i dag fastlægges ud fra opnåelse af 75% emopfangsevne, eller ud fra præaccepterede løsninger, som beskrevet i vejledningsteksten. 

EXHAUSTO har derfor fået gennemført måling på alle emhætter iht. EN13 141-3 således at den forcerede luftmængde kan vælges på et oplyst grundlagt og holdes på et minimum. Læs mere om emopfangsevne og EXHAUSTOs emhætter i folderen "Cooker hoods odour extraction according to EN 13 141-3".

Belastningsfaktor (samtidighed)

Ved større centrale anlæg kan VEX-aggregatet med fordel vælges ud fra den forcerede luftmængde med en indregnet belastningsfaktor.

Ved brug af belastningsfaktor tages der højde for, at alle emhætter/fugtstyrede ventiler i praksis kun meget sjældent forceres på én gang (en belastningsfaktor er også velkendt inden for dimensionering af f.eks. kloaksystemer eller elkabler i bygninger). Belastningsfaktoren vælges ud fra antallet af lejligheder og forceringsluftmængden:

 • Antal lejligheder: Ved mange lejligheder kan man tillade en lavere belastningsfaktor end den, der anvendes ved få lejligheder. Dette skyldes, at én ekstra ”tændt” emhætte ved mange lejligheder kun giver en lille procentvis ændring i den udsugede luftmængde.

 • Forceringsluftmængde: Ved brug af designemhætter type ESL300/400 er den maksimale luftmængde markant større (ca. 250 m³/h v. 50 Pa) end ved brug af standard emhætter type ESL100 (ca. 170m³/h) – og dermed har forskellen mellem forceret og grundluftmængde stor indflydelse på dimensionering af VEX-aggregatet. Hvis der benyttes en meget høj belastningsfaktor, bliver der måske valgt et for stort VEX-aggregat – uden at dette giver en væsentlig bedre performance for det samlede ventilationssystem. Det er derfor hensigtsmæssigt at vælge en lavere belastningsfaktor ved ESL300/400 end ved ESL100.

Sådan beregnes den dimensionerende luftmængde:

qDim. = (qGrund + qForc  x faktor) x antal lejligheder

Belastningsfaktor DK

Harbour Copenhagen

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her