Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Find bygningsreglementet her 

Ventilationskravene i BR18

Ventilationskravene beskrives i §420 - §452, de vigtigste er:

§436 - §438
Energikrav
 §443
Ventilationsanlægget skal have varmegenvinding
 • Småhuse og decentralt i etageejendom, η > 80% og  SEL < 1.000 J/m³ (hvis fælles kanal 1.500 J/m³) ved maksimal ydelse. Kravet til maks. SEL skal overholdes ved grundventilation.
 • Centralt,  η > 73%* og  SEL < 1.500 J/m³ v. grundventilation
 • Frivillig lavenergiklasse, decentralt i en bolig, η > 85% temperaturvirkningsgrad

* Kravet til mindste temperaturvirkingsgrad stammer fra ECO-designdirektivet.

 

Boligens grundluftskifte skal tilvejebringes af et ventilationsanlæg med varmegenvinding, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken, bryggers og kælder.

Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne og afkast til det fri (over tag iflg. DS447). Emhætten skal have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. I hjælpeteksten specificeres, at det opnås såfremt emhætten har en emopfangsevne på minimum 75% iht EN13 141-3.

 

Luftmængder i boliger:

 • Overordnet 0,3 l/s x m²
 • Bryggers 10 l/s
 • Toilet 10 l/s
 • Bad 15 l/s (op til)
 • Køkken 20 l/s (husk krav til emopfangsevne) 

Specielt ift. emhætten:

 • Der skal altid sikres erstatningsluft, når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for at opfylde kravet om erstatningsluft
 • Emopfangsevnen skal være > 75 % iht. EN13 141-3 for emhætte med ekstern ventilator. Hvis emhætten har indbygget ventilator gælder EN61 591.
 • Der skal altid sikres erstatningsluft, når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for at opfylde kravene til emhætten.

Læs mere om emopfangsevne og belastningsfaktor under tabellen.

 §441

Krav om energimåling, når

 • El til ventilator > 3.000 kWh/år
 • El til varme > 3.000 kWh/år
 • Vand til varme > 10.000 kWh/år
§450

Der skal gennemføres en funktionskontrol af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Kontrollen kan foretages af Installatøren, men det anbefales at anvende 3. part.

Performance krav / funktionstest før ibrugtagning. Der gøres her opmærksom på at det ikke er noget krav at måle temperaturvirkningsgraden ”on-site”, hvilket også vil være meget vanskeligt at gennemføre.

Se mere om funktionsafprøvning her:

§451

Service og vedligeholdelse

Rensning, drift og service af ventilationssystemet skal ske, så det holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand, så de kan levere den projekterede luftmængde

§452

Drift

Der skal foreligge drifts- og vedligeholdelsesmanualer for ventilationssystemet ved ibrugtagning 

§424 Udvendigt placerede luftindtag og –afkast skal placeres, på en hensigtsmæssig måde og uden gener for omgivelserne, se også under DS447

§427 Ved ventilationssystemer, der betjener flere boliger, hvor der kan forekomme forureninger, skal der vælges løsninger, der sikrer tilfredsstillende luftkvalitet i alle enheder. Roterende varmevekslere kan overføre lugt og partikler.
Andet
 • Fastlæggelse af bygningens Anvendelsekategori, Risikoklasse, Brandklasse og endelig kompetancekrav til den projekterende.
 • Kun bygninger i Brandklasse 1, traditionelt byggeri, udført som en præaccepteret løsning uden afvigelser, kan projekteres uden særlig uddannelse!
 • Alt andet byggeri kræver enten en uddannelse som ingeniør, arkitekt eller konstruktør med mindst 2 års erfaring og en bestået eksamen som certificeret brandrådgiver klasse 2 eller uddannelsen som Master i Brand.
 • Læs mere under DS428
§369

Lydforhold

For boliger skal lydforholdene overholde klasse C i DS490.  I beboelsesrum, opholdsrum og køkkener Laeq max = 30 dB, og max 40 dB umiddelbart uden for bygningens vinduer til køkken og opholdsrum samt på rekreative arealer – gældende for etageboligbyggeri samt ved blandet erhverv og bolig

 

Emopfangsevne

Der har siden BR18’s indførelse været en del opmærksomhed på emopfangsevnen
iht. EN13 141-3 (Emhætte uden indbygget ventilator), således at den forcerede luftmængde i dag fastlægges ud fra opnåelse af 75% emopfangsevne. EXHAUSTO har derfor fået gennemført måling på alle sine emhætter iht. EN13 141-3 således at den forcerede luftmængde kan vælges på et oplyst grundlagt. Læs mere om emopfangsevne og EXHAUSTOs emhætter i folderen "Cooker hoods odour extraction according to EN 13 141-3".

Belastningsfaktor (samtidighed)

Ved større anlæg kan VEX-aggregatet med fordel vælges ud fra den forcerede luftmængde med en indregnet belastningsfaktor.
Ved brug af belastningsfaktor tages der højde for, at alle emhætter/fugtstyrede ventiler i praksis kun meget sjældent forceres på én gang (en belastningsfaktor er også velkendt inden for dimensionering af f.eks. kloaksystemer eller elkabler i bygninger). Belastningsfaktoren vælges ud fra antallet af lejligheder og forceringsluftmængden:

 • Antal lejligheder: Ved mange lejligheder kan man tillade en lavere belastningsfaktor end den, der anvendes ved få lejligheder. Dette skyldes, at én ekstra ”tændt” emhætte ved mange lejligheder kun giver en lille procentvis ændring i den udsugede luftmængde.

 • Forceringsluftmængde: Ved brug af designemhætter type ESL300/400 er den maksimale luftmængde markant større (ca. 250 m³/h v. 50 Pa) end ved brug af standard emhætter type ESL100 (ca. 144 m³/h) – og dermed har forskellen mellem forceret og grundluftmængde stor indflydelse på dimensionering af VEX-aggregatet. Hvis der benyttes en meget høj belastningsfaktor, bliver der måske valgt et for stort VEX-aggregat – uden at dette giver en væsentlig bedre performance for det samlede ventilationssystem. Det er derfor hensigtsmæssigt at vælge en lavere belastningsfaktor ved ESL300/400 end ved ESL100.

Sådan beregnes den dimensionerende luftmængde:

qDim. = (qGrund + qForc x faktor) x antal lejligheder

Belastningsfaktor DK

Harbour Copenhagen

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her