ProdukterBack

VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

 1. Generelt Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater

  VEX350/360/370 er en serie af ventilationsaggregater med modstrømsvekslere, der kan klare luftmængder helt op til 9000 m3/h.

  De er konstrueret sådan, at de har maksimal temperaturvirkningsgrad, samt et meget lavt SFP-tal. Læs mere om, hvordan man opnår den store energibesparelse under Unikke luftveje.

  Modulopbygget:

  VEX350/360 er modulopbygget, hvilket har den store fordel, at de kan komme igennem en døråbning på 900 x 2000 mm og bliver derfor leveret sektionsdelt. Det er yderligere muligt at bestille aggregaterne som SPLIT, hvis der ikke er plads til at transportere dem ind sektionsvis.

  VEX360 split med løftevogn 

  VEX370 er også modulopbygget og kan leveres i to forskellige split versioner.

  I SPLIT 1 udførelse leveres ventilatorsektionerne klar til drift, men varmevekslersektionen leveres uden at være fuget og kan på stedet opdeles i to sektioner, således at alle 4 sektioner kan indtransporteres igennem en døråbning på 900 x 2000 mm.

  RD13537

  Hvis der er behov for indtransport igennem mindre åbninger er det muligt at bestille VEX370 i SPLIT 2 udførelse, hvor hele aggregatet leveres uden fuger og kan skilles helt ad for indtransport og samling på stedet af certificeret personale.

  VEX370 Split 2

  Flere muligheder

  Konstruktionen er meget fleksibel. Alle aggregaterne kan bestilles i en LEFT eller RIGHT udførsel med til- og fraluftstudsene i enten gavl eller top.

  Aggregaterne kan også bestilles som udendørsmodeller. De monteres med et tag som beskytter mod vind og vejr.

  Fold ind
 2. Driftsbetingelser Tilføj til print

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

  Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Dette er især relevant for VEX100CF. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.


  Fold ind
 3. Unikke luftveje Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370

  Konstruktionen er udformet således, at luften i overgangsperioder og ved sommerdrift kan ledes uden om varmeveksleren, via bypass, når der er reduceret eller ingen behov for varmegenvinding. Der er bypass på både fraluft- og tilluftsiden. Fraluft og udeluft filtreres både under sommerdrift og vinterdrifts.

  Ved sommerdrift, uden varme-/kølegenvinding, ledes både udeluften og fraluften via bypass uden om varmeveksleren. Derved reduceres det interne tryktab og anlægget får lavere strømforbrug til ventilatorerne og reduceret SFP-værdi. Hvis der vælges kølegenvinding i EXact2-automatikken vil begge luftstrømme ledes igennem varmeveksleren om sommeren ligesom ved vinterdrift.

  Se animationen af de unikke luftveje i højre side. 

  VEX350360 luftveje sommer

   

  Ved vinterdrift, med varmegenvinding, ledes fraluften ind foroven og lodret igennem modstrømsveksleren sammen med evt. kondensvand. Udeluften ledes ind forneden og op igennem varmeveksleren - i modstrøm.

   

  VEX350360 luftveje vinter

   

   

  Energi- og SFP beregninger 

  VEX350360 årlig SFP kurve

  I det viste eksempel reduceres det specifikke elforbrug fra 2000 J/m3 til 1823 J/m3 i gennemsnit over hele året. Det gennemsnitlige specifikke elforbrug kan anvendes ved energirammeberegning. Reduktion svarer til en besparelse på ca. 9 %, altså en ikke uvæsentlig besparelse. Beregningen er også her meget afhængig af forudsætningerne og bør beregnes i hvert enkelt tilfælde ved hjælp af produktvalgsprogrammet EXselect.

  I ovennævnte eksempel for boligventilation var forudsætningerne:
  Fralufttemperatur/fugtighed: 22°C / 33% RH
  Ønsket tillufttemperatur: 20°C
  Temperaturvirkningsgrad: 80%
  Kølegenvinding: Aktiv

   

  Energiberegninger afhænger meget af den aktuelle situation, såsom forventet fraluft- og ønsket tillufttemperatur. Energiforbruget til af-isning er meget afhængig af fraluftens fugtighed. Ved boliger vil tilisning af varmevekslerne typisk begynde ved en udetemperatur omkring -4°C til -6°C, hvorimod der ved kontorer normalt ikke forekommer tilisning.

  For at minimere energiforbruget til af-isning er det vigtigt, at isdannelsen detekteres ud fra tryktabsmåling over varmeveksleren, som det sker ved VEX350/VEX360/370.

  Fold ind
 4. Konstruktion Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370

  De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI6022, der sikrer at aggregatet er let at servicere, og der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Læs mere under certifikater længere nede på siden.


   

  Kabinetter

   
  Kabinet_VEX200 

  Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

  Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

    

  Motorsektioner

   

  EC-motor_MC

  Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

  Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

  Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

   


  Ventilatorhjul

   

  EXstream performance

  Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.

  Ventilatorhjulets omdrejningtal og antal skovle er optimeret, sådan at støj fra "skovlfrekvensen" ligger i 500 Hz-båndet. Det betyder, at der er behov for færre/mindre lyddæmpere end normalt, da det er billigere at dæmpe støjen ved 500 Hz end ved 125 Hz/250 Hz, hvor skovlfrekvensen normalt ligger.  AHUC - Mainboard

   

  EXact2

  Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og servicering. 
   

  Filtre

   
  Pose og kassefiltre

  VEX350-360-370 serien kan leveres med kassettefiltre og posefiltre i M5 og F7.

   

   


  Montagesokkel

   
   

  Der medleveres som standard en montagesokkel med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.

  Aggregatet samles i bunden ved hjælp af soklen, og via kuffertbeslag i toppen.


  Fold ind
 5. Energi Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370 Energirigtig ventilation

  Ved konstruktionen af aggregaterne er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt for at holde tryktabet så lavt som muligt.


  Modstrømsveksler

   
   
   

  Modstrømsvekslerne er af aluminium og luftstrømmene er 100% adskilte. De er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt.
  Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug. Der er 4 modstrømsvekslere i VEX350/VEX360 og 6 modstrømsvekslere i VEX370.

  - Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
  - Virkningsgrad med kondensation: op til 90 %

  Vægt:
  - VEX350: 4 stk. à 13,5 kg
  - VEX360: 4 stk. à 19,0 kg
  - VEX370: 6 stk. à 19,0 kg  EC-Motorer

   
   
  EC-motor_MC Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.
   

  Energilabel

   
   
  energilabel
  Via EXHAUSTOs beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet, under forudsætning af de definerede driftforhold.

  Fold ind
 6. Unik frostsikring Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370 Innovativ til-isningsdetektering og af-isningsfunktion

  VEX350/VEX360/VEX370 er konstrueret således at der om vinteren opnås meget høj temperaturvirkningsgrad og om sommeren kraftig reduktion i det specifikke elforbrug til lufttransport.

  Bypass-konstruktion

  Det skyldes den helt unikke konstruktion med bypass på både fraluften og tilluften. Derved ledes både fraluften og tilluften uden om varmeveksleren, når der ikke er behov for varmegenvinding, det interne tryktab reduceres og ventilatorernes omdrejningstal reduceres og der spares strøm til ventilatordriften – det specifikke elforbrug til lufttransport.

  Ved vinterdrift ledes både fraluft og tilluft igennem varmeveksleren. Ved sommerdrift ledes begge luftstrømme uden om varmegenvinderen og i overgangsperioderne moduleres på begge luftstrømmene så der opnås den ønskede indblæsningstemperatur. Fraluft og udeluft filtreres under både sommer- og vinterdrift.

  Fraluften ledes ind for oven i varmeveksleren, således at fraluften og evt. kondensvand sammen ledes lodret ned igennem varmeveksleren, det giver den mest stabile drift, og udeluften ledes op igennem varmeveksleren i modstrøm, hvilket giver den meget høje temperaturvirkningsgrad.

  RD12862

   

  Beskyttelse mod isdannelse
  Ved alle varmegenvindingssystemer er der risiko for isdannelse og mange parametre påvirker situationen. De vigtigste er:
  - Høj temperaturvirkningsgrad
  - Høj fugtighed i den udsugede luft
  - Lav udetemperatur

  Når den udsugede luft afgiver sin energi (bliver kølet ned), kondenserer fugten og bliver til vanddråber, der løber ud af varmeveksleren. For at sikre lavt tryktab og minimere risikoen for isdannelse er VEX350/VEX360/VEX370 udformet således at kondensvandet og den udsugede luft følges ad ned igennem veksleren. Den høje virkningsgrad samtidig med lav udetemperatur betyder, at der lokalt i veksleren bliver meget koldt, og visse steder kan vandet fryse til is og blokere for fraluftens gennemstrømning.

  Detekteringen af isdannelse sker ud fra tryktabsmåling over varmeveksleren. Ved lav fugtighed i udsugningsluften, fx fra kontorer, kan temperaturen godt komme under 0°C uden, at der er isdannelse. Det betyder at af-isningen kun starter, hvis der er is! Altså ingen unødig af-isning og spild af energi.

  Når/hvis isdannelsen begynder i modstrømsveksleren og tryktabet igennem veksleren stiger, starter af-isningsfunktionen. Funktionen afhænger af forskellige forhold, som det fremgår af ovenstående eksempel. Metoderne er beskrevet mere uddybende i vejledningen til aggregaterne.

  Fold ind
 7. Certifikater Tilføj til print

  VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

  EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

  Eurovent certifikat

  De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

  Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

  For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

    I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:
  Aggregatets stivhed :
  Tæthed ved -400 Pa :
  Tæthed ved +700 Pa :
  Filter bypass lækage :
  Isoleringsklasse :
  Kuldebro klasse  :

  D1(M)
  L1 (M)
  L1 (M)
  F9
  T2 (M), U1≤1,0
  TB3 (M)

  Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.


  VDI6022 - Tysk hygiejnenorm

  EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI6022.

  VDI kræver
  At aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

    Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

  Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

   
  Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


  Fold ind
 8. Ecodesign Tilføj til print

  Ecodesign - EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

   

   

  Generel information

  Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute.

  ECO-design-logo

  Ecodesign-data

  Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

  Bemærk:

  Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

  Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.


  Fold ind
 9. Køle- og varmeflader til VEX350-360-370 Tilføj til print

  Der tilbydes følgende køle- og varmeflader til VEX350/VEX360/VEX370


  Vandvarmeflader - HW

  HCW firkantet kanal

  Uisoleret ekstern vandvarmeflade. En fleksibel løsning, hvor varmefladen kan monteres, hvor der er lettest tilgang af varmt vand. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

  Få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader.


  Integreret vandvarme-
  flade HCW-I     

  Kun til VEX370
  VEX370 IHCW part

  Isoleret, integreret vandvarmeflade for VEX370. Denne løsning er konstrueret som selve VEX aggregatet med 50 mm isolering og leveres monteret på tilluftsektionen, men kan med et snuptag demonteres under indtransport. Fordelene er desuden:

  • en flot løsning uden tryktab i overgangsstykker
  • pladsbesparende i teknikrum
  • specielt velegnet for udendørs opstilling. 

   


  Elvarmeflader - HE 

   
  HCE elvarmeflade firkantet studs

  Uisoleret ekstern el-varmeflade. En fleksibel løsning, hvor el-varmefladen kan monteres, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

  For VEX350/VEX360 er elvarmefladen en standardvare, mens den for VEX370 kan leveres på forespørgsel.

  Få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader


  Køleflade (vand) - CW 

   
  CCW firkantet studs Køleflade - fås isoleret og uisoleret. Kan placeres vilkårligt i ventilationssystemet..

  Få mere information om kølefladen under køle- og varmeflader  


   

  Køle-/varmeflade - DX

   
  DX cooling 150100 Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

  Få mere information om DX-køleflader under køle- og varmeflader.


  Fold ind
 10. Tilbehør Tilføj til print

  VEX350/VEX360/VEX370

  Der tilbydes et bredt følgende tilbehør til VEX350/VEX360/VEX370


  Lukkespjæld - LS

   
  Lukkespjæld firkantet studs Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs model..

  Udendørs model

   
   
  VEX360OD 150100

  Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

  For udendørs model leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

  Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i vejledningen "3002644 VEX Outdoor".


  Vandlås

  EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

  SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
  SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

  SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og afløb frostfrit. Der er monteret en termostat, der sikrer et lavt strømforbrug.


   

  Fold ind

 

EXHAUSTO A/S

Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel: +45 65 66 12 34E-mail:


EUROVENT Certifikat

Eurovent VEX100-200-300, Ahu nr. 10.12.505
VEX100, VEX200 og VEX320-370 serierne er Eurovent certificerede.
Find certifikatet her.

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammer
Find det rigtige aggregat eller ventilator til dit projekt og få en beregning på det

Ecodesigndirektivet

Ecodesign
EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Se en animation af de unikke luftveje i forskellige driftsformer.

VEX350 360 flash preview


Politik om cookies

På EXHAUSTOs website anvender vi cookies til webanalyse, så vi ved, hvad der kan forbedre vores site. Vi bruger disse målinger til at køre statistik på, hvordan sitet anvendes, og til at finde uhensigtsmæssigheder, så vi kan forbedre din oplevelse, når du besøger vores website. Læs mere her.

Hvis du accepterer vores brug af cookies, så luk meddelelsen ved at klikke på "Jeg accepterer"

Politik om cookies