VEX35-2DV til decentral boligventilation

VEX33-2DM/VEX35-2DV

Se hvor nemt det er at montere VEX33-2DM og VEX35-2DV

 

Generelt

VEX35-2DV til decentral boligventilation

Generelt

Der kan leveres i både left og right udførelse med 2 ventilatorstørrelser M1/M2. Aggregatet fås med M5-filter (F7 som tilbehør), med kunststof- eller aluminiumsveksler og indbygget bypass.

VEX35-2DV er et kompakt ventilationsaggregat designet til brug i én bolig, f.eks en lejlighed i en etageejendom. Aggregatet er vægmonteret og har alle 4 studse i top – velegnet til netop lejligheder. VEX35-2DV leveres som standard med en fugtsensor for automatisk behovsstyring og vandlås.

Konstruktionen er optimeret i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug og har modstrømsveksler samt nyeste EC-motorteknologi.

Dimensionerne passer til indbygning som et normalt skabsmodul med
B x D = 600 x 600 mm.

S_touch_panel
Her er vist S-Touch betjeningspanel (tilvalg)
Efter installation er der kun behov for et minimum af betjening fra beboerens side. En diode i betjeningspanelet vil blinke langsomt under normal drift.

Ved fejl eller alarmer vil lysdioderne for ventilator trin 1, 2, 3 og 4 blinke og der et tal i displayet som angiver hvilken alarm der er tale om, fx Advarsel 14 = filter skal skiftes
 

Styring MCB2.0

VEX35-2DV har indbygges MCB2.0-automatik. Automatikken gør det muligt at opfylde kravene i den kommende brandsikringsstandard (DS428:2019). 

Andre funktioner:

 • Styring, overvågning og motionering af 2 stk. brand-/røgspjæld (DS428:2019), 1 x 230 V
 • Indbygget fugtsensor
 • Tilslutning af for- og eftervarmeflade
 • Brugervelligt betjeningspanel S-Touch med boost-funktion, filteralarm, 4-trins ventilatorstyring og temperaturindstilling
 • Fuld kontrol af alle funktioner og settings via EXHAUSTO ServiceTool
 • Modbus-kommunikation for tilslutning af CTS-/BMS-system
 • Frostsikring af varmeveksler
 • Enkel tilslutning af forsyningsspænding

Montage og installation

Det er meget enkelt at installere VEX35-2DV:

 • Monter aggregatet i rum med stuetemperatur (altså ikke et koldt loft)
 • Ophæng aggregatet på væg ved hjælp af det medleverede ophængsbeslag eller opstil det på fødder (tilbehør) på gulvet
 • Monter kanalerne på de 4 studse i top
 • Sørg for el-tilslutning til almindelig 230V forsyning
 • Monter kondensafløb med vandlås via udtaget i bunden af aggregatet  
 • Sørg for isolering af kanalsystem iht. gældende regler i DS452

Vi anbefaler altid:

 • At montere en el-forvarmeflade
 • At montere lyddæmpere på tilluft- og fraluftkanalerne
 • At indbygge VEX35-2DV  i et indbygningsskab (hulmålsbredde 600 mm) med låge, eller i et 800 mm skab eller mellem to skabe med en rammelåge monteret i mellemrummet.
 • At anvende ServiceTool til indregulering - se mere under tilbehør

Vedligehold

Beboerne vil i det daglige ikke skulle udføre nogen form for vedligehold, kun skifte filtrene to gange årligt.

 VEX35 filter out

Filterskift foretages direkte bag fronten. Når det er tid for filterskift vil lysdioderne for ventilatorhastighederne blinke og der vil være angivet advarsel 14 i displayet.

Der skal anvendes specialnøgle (medleveres) for at få adgang til filterskift. Husk at stoppe anlægget ved filterskift.

Bemærk:
For at informere slutbrugeren om ventilationsanlægget, medleveres en introduktion til anlægget "Tillykke med dit EXHAUSTO Ventilationsanlæg" (3005938).

Konstruktion

VEX35-2DV til decentral boligventilation

Konstruktion

Kabinet:

Det ydre kabinet er fremstillet af galvaniseret plade, der er nem at rengøre. De indre dele er ligeledes fremstillet i galvaniseret plade og isoleret med 30 mm mineraluld for at sikre lyddæmpning og varmeisolering. 
Fronten består af et panel, der kan åbnes for service og filterskift ved hjælp af special nøgle. Fronten er forsynet med 50 mm mineraluld, hvilket bidrager til et lavt eksternt lydniveau.


Motorer og ventilatorer

 VEX30 impellar - EC  

VEX35-2DV  har et lavt energiforbrug, idet det er udstyret med moderne EC-motorer med høj virkningsgrad og dermed lavt SEL/SFP-tal. Vælg mellem to  motorstørrelser M1 og M2. Motorerne styres trinløst med et 0-10 V signal direkte fra den indbyggede automatik.

Ventilatorerne er med B-hjul og dermed høj virkningsgrad, der bidrager til det lave SEL/SFP-tal. Se mere under Kapacitetsdiagrammer.Panelfiltre:

 VEX35 Filterkit  

VEX35-2DV leveres som standard med ePM10 55% panelfiltre (M5), og som option kan der
tilkøbes ePM1 70% panelfiltre (F7). 


Automatik og betjeningspanel:

Selve automatikprintet er monteret inde i aggregatet godt beskyttet mod utilsigtet adgang.


S-Touch betjeningspanel til montage i boligen

S_touch_panel 

 

 

Panelet skal monteres på væg ophængt med skruer.

Der medleveres 15 meter ledning med stik i begge ender, så tilslutningen af brugerens betjeningspanel (S-Touch) er enkel og nem, uden risiko for fejl.

Al indregulering kan foretages med betjeningspanelet, men ved større installationer (mange anlæg) anbefales det at anvende det mere avancerede Servicetool til indregulering.

 

Der er flere forskellige indstillingsmuligheder med S-Touch:

 • lyset i dioderne sættes på standby (reduceret energiforbrug) efter et antal sekunder
 • lyd ved displayberøring kan ændres eller slukkes
 • ønsket/opnået tillufttemperatur kan vises
 • dag tæller (antal dage) før filterskift kan indstilles.

Ved behovstyring kan CO2-sensor tilsluttes.

Energi

VEX35-2DV til decentral boligventilation

Energi

I lighed med EXHAUSTOs øvrige produkter er VEX35-2DV konstrueret med lavt energibrug for øje.

Modstrømsveksler:

2 vekslertyper - vælg mellem aluminiumsvarmeveksler og kunststofvarmeveksler for høj eller meget høj temperaturvirkningsgrad

Begge vekslertyper er konstrueret med et optimalt forhold mellem varmegenvinding og tryktab. Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug. Virkningsgraden er verificeret af Teknologisk Institut i henhold til normen EN13141-7 - se kurve under "Temperaturvirkningsgrad".

EC-motorer

Kombinationen af moderne EC-motorer og et optimeret centrifugalhjul sikrer et lavt energiforbrug samtidigt med høj ydelse.

Styringsstrategi og frostsikring

VEX35-2DV til decentral boligventilation

Styringsstrategi og frostsikring

Når aggregatet og automatikken er indreguleret,  vil der normalt ikke være behov for at ændre på indstillingerne – automatikkens behovsstyring (via indbygget fugtsensor) vil sikre godt indeklima.

Der er dog mulighed for manuel drift – f.eks. i spidsbelastningssituationer som når der er mange gæster, og når emhætten aktiveres.

For at sikre mod uøkonomisk drift i længere tid vil automatikken altid selv skifte til normal drift efter max. 3 timer. VEX35DV-2DV kan låses i automatikken, således at det altid som minimum kører på trin 1. Sådan undgås såvel unødigt energiforbrug som manglende ventilation, hvor især kondens pga. høj fugtighed i lejligheden kan give problemer.

Indregulering

Ved installationen indreguleres automatikken således, at der er et passende driftsområde mellem de 4 niveauer, der kan vælges fra betjeningspanelet:

S_touch_panel

S-Touch betjeningspanel

 Fabriksindstillede driftsniveauer:

 • Trin 0: Anlæg OFF (mulighed kan blokeres)
 • Trin 1: 25%
 • Trin 2: 50%
 • Trin 3: 75%
 • Trin 4/boost: 100%

Disse fabriksindstillinger kan justeres på S-Touch eller vha. Servicetool. Se nærmere i de tilhørende vejledninger.


Drift

Ved normal drift vil behovsstyringen maksimalt give et luftskifte svarende til trin 3. Ved manuel drift kan der i særlige tilfælde (mange gæster, under madlavning osv.) indstilles til maksimalt luftskifte ved trin 4.
Via MB-Gateway kan en gateway tilsluttes op til 32 anlæg, således at de kan overvåges af en central computer. Det er muligt både for VEX33 og VEX35-2DV og for en blanding af begge anlægstyper på en gateway.
Brugergrænseflade: via webserver.


Frostsikring af varmeveksler

Lave udetemperaturer er en udfordring for alle produkter med modstrømsvekslere, da der kan opstå isdannelse i veksleren ved en kombination af høj luftfugtighed i fraluften og lav udetemperatur.

Derfor har automatikken til alle EXHAUSTOs aggregater med modstrømsvekslere indbyggede beskyttelsesmetoder, der skal sikre mod isdannelse.

For optimal drift ved lave udetemperaturer anbefales det altid, at anvende en el-forvarmeflade. Forskellige overvågnings- og beskyttelsesmetoder kan vælges og følgende er indstillet ved levering:

 • Ved for lav udetemperatur overvåges afkasttemperaturen. Denne sammenlignes med en kritisk afkasttemperatur, beregnet ud fra udetemperatur, fralufttemperatur og luftfugtighed.
 • Ved risiko for tilisning sker følgende:
  Forvarmefladen aktiveres og systemet opretholder en så høj afkasttemperatur, at modstrømsveksler er sikret mod isdannelse. Når sikker afkasttemperatur kan opretholdes uden brug af forvarmeflade, deaktiveres denne igen. 

Overvågnings- og beskyttelsesmetoder er frit konfigurerbare og kan indstilles vha. MB-Gateway eller Service Tool. Hvis ingen beskyttelsesmetoder er valgt eller kritisk udetemperatur er registreret, lukkes aggregatet ned efter 5 min.

Forvarmeflade

Vi anbefaler, at der monteres en el-forvarmeflade i udeluftkanalen. En forvarmeflade vil ofte være nødvendig for at sikre stabil drift med balanceret ventilation. Forvarmefladen på 1.000 W tilsluttes direkte i aggregatet, hvorved fordyrende el-installation undgås.

Det er muligt at tilslutte en større forvarmeflade med effekt på 1.000 - 2000 W. Tilslutning af den større varmeflade er beskrevet i tillægsblad 3005367 (link i højre side).

Eftervarmeflade

Der kan tilsluttes en el-eftervarmeflade. Hvis man ønsker en kontinuerlig indblæsningstemperatur, også når det er koldt udenfor, anbefales det at montere eftervarmeflade. Eftervarmefladen på 300 W tilsluttes direkte i aggregatet, hvorved fordyrende el-installation undgås.

Fugtstyring

Funktionen med styring efter den relative fugtighed,RH%, fungerer ved at begge ventilatorer overstyres til maksimal ydelse, når den målte RH% i fraluften overstiger den indstillede værdi. Ventilatorerne opretholder maksimal ydelse i den indstillede tid, hvorefter ventilatorydelsen vender tilbage til den tidligere indstilling.

Certifikater

Certifikater 

EXHAUSTO lægger stor vægt på at angive korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi angiver.

Generelt anvender EXHAUSTO både Eurovent og RLT som certificerende organer, men deres regelsæt omfatter ikke så små produkter som VEX33-2DM og VEX35-2DV.

Derfor er temperaturvirkningsgraden verificeret hos Teknologisk Institut henhold til normen EN13 141-7 (se kurve under "Temperaturvirkningsgrad").

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

 

 

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.


Leverance og tilbehør

VEX35-2DV til decentral boligventilation

Leverance

Herunder ses, hvilket tilbehør mm. der er en del af standardleverancen og hvilke dele, der yderligere kan tilkøbes. Se også beskrivelsen af tilbehøret under tabellen.

Tilbehør Standard Kan tilkøbes
Dørnøgle X  
Vandlås X  
Filter ePM10 55% (M5) ePM1 70% (F7)
Fødder/stilleben
Der kan montores fødder og stilleben på VEX35-2DV - dette sikrer tilstrækkelig plads under aggregatet til vandlås
   X

Betjeningspanel S-Touch (til montage i boligen) 
(læs mere herunder samt under "Styring")

  X
El-varmeflade - se nedenfor    X
Lukkespjæld - se nedenfor    X
Røgspjæld - se nedenfor
   X
ServiceTool - se nedenfor    X
Modbus Gateway - se nedenfor
   X

 

Tilbehør

Betjeningspanel til montage i boligen - STOUCHVEX3335

S_touch_panel

Enkelt og meget brugervenligt betjeningspanel, hvor man nemt kan skrue op og ned for ventilationen, temperatur mm. ved ”one touch” på knapperne.

Betjeningspanelet giver information om f.eks. filterskift og evt. alarmer. Lyd ved tryk på knapperne kan ændres/slukkes og betjeningen kan børnesikres. Ved forskellige taste-kombinationer med flere fingre får man adgang til at ændre forskellige indstillinger fx ventilatorhastighed ved de 4 ventilatortrin, temperatur setpunkt mv.


El-varmeflade

VEX30 HCE 

Ekstern el-forvarmeflade  EKANIS1601000 (1000 Watt)
El-varmefladen styres via VEX-automatikken med 0-10V signal. El-tilslutning (230V) via VEXEkstern el-eftervarmeflade
 EKA160300  (300 Watt)
El-varmefladen styres via VEX-automatikken, via PWM (puls wide modulation) princippet med 50 sec. cyklus. El-tilslutning (230V) via VEX


Lukkespjæld GSKSKG038 (230V)

LS round 

Der kan bestilles lukkespjæld til udeluftindtags- og afkastkanal.

El-tilslutning (230V) via VEX.               


Røgspjæld FDE160-B1-230

FDE Halton
 

VEX35-2DV kan styre, overvåge og monitorere 2 stk. røgspjæld ifm. fælles kanal.

Ø160 Flamme-/røgspjæld typ FDE,
1 x 230V

 


CO2-sensor S-RCO2-F2

RCO2 

Denne sensor kan monteres i et rum, hvis der ønskes styring ud fra rummets CO2-niveau.

Sensoren skal forbindes til hovedprintet i VEX35-2DV.

Arbejdsområde: 0-2000 ppm CO2


ServiceTool 4330010

Servicetool
 

Værktøj til opsætning, indstilling og test af VEX33 og VEX35-2. Enkel,, overskuelig og hurtig måde at justere aggregaterne på og samtidig kan komponenter aktiveres og afprøves manuelt, hvilket effektiviserer evt. fejlsøgning på aggregaterne.

ServiceTool kan tilsluttes direkte i aggregatet eller via kabel forbundet til S-touch betjeningspanel, hvilket forhindrer besværlig demontage ved aggregat.

Software vinduer er opdelt i 3 niveauer; Overvågning, Indregulering og Tekniker, som kan anvendes enkelvis. Kommunikation med styringen foregår via modbus RTU, hvorved internetopkobling er unødvendig.

Datalog kan aktiveres i softwaren, som vil logge alle parametre, så lang tid ServiceTool er forbundet til aggregatet       


Modbus Gateway MB Gateway

MB Gateway
 

Gateway og webserver til styring af VEX33 og VEX35-2 over ethernet-netværk.
Over webserver kan man indstille og regulere aggregaterne, ved at logge ind på konfigurationssider, som er opdelt i 2 niveauer. (Kræver internet forbindelse)

Op til 32 aggregater kan forbindes og styres af MB Gateway, som derved kan fungere, som et mindre CTS/BMS system.
I webserveren er det samtidig muligt at aktivere datalogning, hvor et maksimum af i alt 32 parametre kan logges, frit konfigurerbar i henhold til den tilhørende
modbus protokol.

Tilføj alt til pdf om VEX35-2DV til decentral boligventilation :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk