VEX33-2DM til decentral boligventilation

VEX33-2DM/VEX35-2DV

Se hvor nemt det er at montere VEX33-2DM og VEX35-2DV

Generelt

VEX33-2DM til decentral boligventilation

Generelt

VEX33-2DM er et kompakt ventilationsaggregat designet til brug i én bolig, f.eks en lejlighed i en etageejendom. Aggregatet er designet for montage over nedhængt loft (ceiling) med to studse i hver gavl, men kan også monteres vandret eller lodret på en væg, ja det kan sågar sættes på fødder (tilbehør) på gulvet. Det giver mange muligheder - og gør aggregatet velegnet til blandt andet lejlighedsbyggeri.

VEX33-2DM leveres som standard med indbygget fugtsensor og svingningsdæmpere for vibrationsfri montage.

Alle indvendige dele i aggregatet er fasthold af beslag og skruer, således at alt holdes på plads når fronten/lågen demonteres. Filtrene kan skiftes uden demontage af front/låge. Konstruktionen er optimeret i forhold til lav indbygningshøjde, temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug og har modstrømsveksler af aluminium samt nyeste EC-motorteknologi.

VEX33-2DM har en total indbygningshøjde på 340 mm. - passende til indbygning over et nedhængt loft. 

S_touch_panel 

Her er vist Stouch betjeningspanel (tilvalg)

Efter installation er der kun behov for et minimum af betjening fra beboerens side. En diode i betjeningspanelet vil blinke langsomt under normal drift.

Ved fejl eller alarmer vil lysdioderne for ventilator trin 1, 2, 3 og 4 blinke og der et tal i displayet som angiver hvilken alarm der er tale om, fx A.14 = filter skal skiftes

 

Styring MCB2.0

VEX33-2DM har indbygges MCB2.0-automatik. Automatikken gør det muligt at opfylde kravene i den kommende brandsikringsstandard (DS428:2019). 

Andre funktioner:

 • Styring, overvågning og motionering af 2 stk. brand-/røgspjæld (DS428:2019), 1 x 230 V
 • Indbygget fugtsensor
 • Tilslutning af for- og eftervarmeflade
 • Brugervelligt betjeningspanel S-Touch med boost-funktion, filteralarm, 4-trins ventilatorstyring og temperaturindstilling
 • Fuld kontrol af alle funktioner og settings via EXHAUSTO ServiceTool
 • Modbus-kommunikation for tilslutning af CTS-/BMS-system
 • Frostsikring af varmeveksler
 • Enkel tilslutning af forsyningsspænding

Montage og installation

Det er meget enkelt at installere VEX33-2DM:

 • Monter aggregatet i rum med stuetemperatur (altså ikke et koldt loft)
 • Ophæng aggregatet under loft eller på væg ved hjælp af det medleverede ophængsbeslag og svingningsdæmpere
 • Sørg for at aggregatet har et fald på min. 1° mod kondensafløbet
 • Monter kanalerne på de 4 studse
 • Sørg for el-tilslutning til almindelig 230V forsyning
 • Monter kondensafløb med vandlås (ikke EXHAUSTO leverance) via udtaget på aggregatet  
 • Ved vandret montage: husk at montere det medleverede ekstra kondensafløb
 • Sørg for isolering af kanalsystem iht. gældende regler i DS452

Vi anbefaler:

 • At montere en el-forvarmeflade
 • At montere lyddæmpere på tilluft- og fraluftkanalerne
 • At indbygge VEX33-2DM over et nedhængt loft eller et skab med låge af hensyn til støj til omgivelserne
 • At anvende Servicetool til indregulering,  læs mere om Servicetool under Tilbehør 

Vedligehold

Beboerne vil i det daglige ikke skulle udføre nogen form for vedligehold, kun skifte filtrene to gange årligt. Et tilsmudset filter øger energiforbruget, hvorfor filtre bør skiftes regelmæssigt.

 VEX33_05

Filterskift:

Når det er tid for filterskift vil lysdioderne for ventilatorhastighederne blinke og der vil være angivet alarm A.14 i displayet.

Filterskift foretages uden at åbne aggregatet, det bør dog stoppes imens. Timetælleren for filterskift skal resettes efter filterskift.

NB: Aggregatet er her vist liggende med bunden op ad, sådan er det ikke tilladt at montere det.


Montagemuligheder

VEX33-2DM til decentral boligventilation

Montagemuligheder

VEX33-2DM kan monteres på følgende måder

Monteret under loft (ceiling):

VEX33_03

Monteret vertikalt på væg:

VEX33_04

Monteret horisontalt på væg:

VEX33-2 - med kondensafløbstekst

1) Husk at montere det ekstra kondensafløb, der er leveret med

 

Monteret på gulv på fødder (tilbehør):

VEX33-2 - med kondensafløbstekst

1) Husk at montere det ekstra kondensafløb, der er leveret med


Konstruktion

VEX33-2DM til decentral boligventilation

Konstruktion

Kabinet:

Det ydre kabinet er fremstillet af galvaniseret plade, der er nem at rengøre. De indre dele er ligeledes fremstillet dels i galvaniseret plade og isoleret med ca. 30 mm EPP-plast (expanderet polypropylen) for at sikre lyddæmpning og varmeisolering. 
Fronten består af et panel, der kan åbnes ved hjælp af unbraconøgle. Filterskift kan foretages uden demontage af frontpladen.

Motorer og ventilatorer:

VEX33-2DM  har et lavt energiforbrug, idet det er udstyret med moderne EC-motorer med høj virkningsgrad og dermed lavt SEL/SFP-tal. Motorerne styres trinløst med et 0-10 V signal direkte fra den indbyggede automatik.

 VEX30 impellar - EC  

Ventilatorerne er med B-hjul og dermed høj virkningsgrad, der bidrager til et lavt SEL/SFP-tal.


Panelfiltre:

 VEX35 Filterkit  

VEX33-2DM leveres som standard med ISO Coarse 65%-panelfiltre (G4), og som option kan der tilkøbes ePM10 55% (M5) og ePM1  70% (F7) filtre.


Automatik og betjeningspanel:

Selve automatikprintet er monteret inde i aggregatet godt beskyttet mod utilsigtet adgang.


Stouch betjeningspanel til montage i boligen:

S_touch_panel 

 

Panelet skal monteres på væg ophængt på skruer i to små slidser.

Der medleveres 15 meter ledning med stik i begge ender, så tilslutningen af brugerens betjeningspanel (STouch) er enkel og nem, uden risiko for fejl.

 

 

Der er flere forskellige indstillingsmuligheder med Stouch:

 • lyset i dioderne sættes på standby (reduceret energiforbrug) efter et antal sekunder
 • lyd ved displayberøring kan ændres eller slukkes
 • ønsket/opnået tillufttemperatur kan vises
 • dag tæller (antal dage) før filterskift kan indstilles.

Ved behovsstyring via CO2 sensor indstilles parametrene ligeledes her. Indstillingerne foretages i menu P.01 til P.06


Styringsstrategi og frostsikring

VEX33-2DM til decentral boligventilation 

Styringsstrategi og frostsikring

Sådan fungerer styringen i VEX33-2DM

Når aggregatet og automatikken er indreguleret,  vil der normalt ikke være behov for at ændre på indstillingerne – automatikkens behovsstyring (via indbygget fugtsensor) vil sikre godt indeklima.

Der er dog mulighed for manuel drift – f.eks. i spidsbelastningssituationer som når der er mange gæster, og når emhætten aktiveres.

For at sikre mod uøkonomisk drift i længere tid vil automatikken altid selv skifte til normal drift efter max. 3 timer. VEX33-2DM kan låses i automatikken, således at det altid som minimum kører på trin 1.  Sådan undgås såvel unødigt energiforbrug som manglende ventilation, hvor især kondens pga. høj fugtighed i lejligheden kan give problemer.

Indregulering

Ved installationen indreguleres automatikken således, at der er et passende driftsområde mellem de 4 niveauer, der kan vælges fra betjeningspanelet:

S_touch_panel

Stouch displaypanel

 Fabriksindstillede driftsniveauer:

 • Niveau 0: Anlæg OFF
 • Niveau 1: 25%
 • Niveau 2: 50%
 • Niveau 3: 75%
 • Niveau 4/boost: 100%

Disse fabriksindstillinger kan justeres på Stouch panelet. Se nærmere i vejledningen "VEX33DM Betjeningsvejledning"


Drift

Ved normal drift vil behovsstyringen maksimalt give et luftskifte svarende til niveau 3. Ved manuel drift kan der i særlige tilfælde (mange gæster, under madlavning osv.) indstilles til maksimalt luftskifte ved niveau 4.

Via MB-Gateway kan en gateway tilsluttes op til 32 anlæg, således at de kan overvåges af en central computer. Det er muligt både for VEX33-2DM og VEX35-2DV og for en blanding af begge anlægstyper på en gateway.
Brugergrænseflade: via webserver.

Frostsikring af varmeveksler

Lave udetemperaturer er en udfordring for alle produkter med modstrømsvekslere, da der kan opstå isdannelse i veksleren ved en kombination af høj luftfugtighed i fraluften og lave udetemperaturer.

Derfor har automatikken til alle EXHAUSTOs aggregater med modstrømsvekslere indbyggede strategier, der skal sikre afisning.

For optimal drift ved lave udetemperaturer anbefales det at anvende en el-forvarmeflade. Ud fra fraluftens temperatur og fugtighed samt udetemperaturen beregnes om der er risiko for til-isning af varmeveksleren. Ved fare for til-isning sker følgende:

 • Forvarmefladen aktiveres (tændes)
 • Bypass åbnes (kan aktiveres)
 • Tilluften reduceres til 20% (kan aktiveres)
 

Alternativ frostsikring 

Alternativ frostsikring kan vælges i styringen og den fungerer således:

 • Ved udetemperaturer under -3,5°C aktiveres frostsikringen
 • Forvarmefladen aktiveres (tændes)
 • Udetemperaturen før VEX holdes på -3,5°C, temperaturindstillingen kan justeres
 • Bypass åbnes (kan deaktiveres)
 • Tilluften reduceres til 20% (kan deaktiveres)

Varmeflader

Forvarmeflade

Vi anbefaler, at der monteres en el-forvarmeflade i udeluftkanalen. En forvarmeflade vil ofte være nødvendig for at sikre stabil drift med balanceret ventilation. Forvarmefladen på 1.000 W tilsluttes direkte i aggregatet, hvorved fordyrende el-installation undgås.

Det er muligt at tilslutte en større forvarmeflade med effekt på 1.000 -1.500 W. Det kræver at sikring F3 skiftes til en 10 A sikring. Se yderligere forklaring i tillægsblad 3005367 (link i højre side).

Eftervarmeflade

Der kan tilsluttes en el-eftervarmeflade. Hvis man ønsker en kontinuerlig indblæsningstemperatur, også når det er koldt udenfor, anbefales det at montere eftervarmeflade. Eftervarmefladen på 300 W tilsluttes direkte i aggregatet, hvorved fordyrende el-installation undgås.


Energi

VEX33-2DM til decentral boligventilation 

Energi

I lighed med EXHAUSTOs øvrige produkter er VEX33-2DM konstrueret med lavt energibrug for øje.

Modstrømsveksler:

Veksleren er fremstillet af aluminium og er konstrueret med et optimalt forhold mellem varmegenvinding og tryktab. Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug. Virkningsgraden er målt i henhold til normen EN13 141-7 - se kurve under "Temperaturvirkningsgrad".

EC-motorer

Kombinationen af moderne EC-motorer og et optimeret centrifugalhjul sikrer et lavt energiforbrug samtidigt med høj ydelse.

Certifikater

Certifikater 

EXHAUSTO lægger stor vægt på at angive korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi angiver.

Generelt anvender EXHAUSTO både Eurovent og RLT som certificerende organer, men deres regelsæt omfatter ikke så små produkter som VEX33-2DM og VEX35-2DV.

Derfor er temperaturvirkningsgraden verificeret hos Teknologisk Institut henhold til normen EN13 141-7 (se kurve under "Temperaturvirkningsgrad").

Ecodesign og energimærkning

VEX33-2DM til decentral boligventilation 

Ecodesign og energimærkning

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

 

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo


Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer. Se desuden energilabel for VEX33-2DM her:

Energi label VEX33-2DM - energiklasse A

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.


Leverance og tilbehør

VEX33-2DM til decentral boligventilation 

Leverance og tilbehør

Leverance

Herunder ses, hvilket tilbehør mm. der er en del af standardleverancen og hvilke dele, der yderligere kan tilkøbes. Se også beskrivelsen af tilbehøret under tabellen.

Tilbehør Standard Kan tilkøbes

Betjeningspanel S-touch (touch-display)
(læs mere herunder samt under "Styring")

  X
El-varmeflader - se nedenfor    X
Lukkespjæld - se nedenfor    X
Filter ISO Coarse 65% (G4) ePM10 55% (M5)
ePM70% (F7)
Fødder/stilleben
Der kan montores fødder og stilleben på VEX33-2DM, hvis aggegatet skal placeres horisontalt på gulvet
   X

 

Tilbehør

Betjeningspanel til montage i boligen - STOUCHVEX3335

S_touch_panel
 

Enkelt og meget brugervenligt betjeningspanel, hvor man nemt kan skrue op og ned for ventilationen, temperatur mm. ved ”one touch” på knapperne.

Betjeningspanelet giver information om f.eks. filterskift og evt. alarmer. Lyd ved tryk på knapperne kan ændres/slukkes og betjeningen kan børnesikres. Ved forskellige taste-kombinationer med flere fingre får man adgang til at ændre forskellige indstillinger fx ventilatorhastighed ved de 4 ventilatortrin, temperatur setpunkt mv.El-varmeflade

VEX30 HCE 

Ekstern el-forvarmeflade  EKANIS1601000 (Ø160, 1000 Watt) 

El-varmefladen styres via VEX-automatikken med 0-10V signal. El-tilslutning (230V) via VEX


Ekstern el-eftervarmeflade
 EKA160300  (Ø160, 300 Watt)

El-varmefladen styres via VEX-automatikken, via PWM (puls wide modulation) princippet med 50 sec. cyklus. El-tilslutning (230V) via VEX


Lukkespjæld (Varenummer GSKSKG038 (230V))

LS round 

Der kan bestilles lukkespjæld til udeluftindtags- og afkastkanal.

Kanaldiameter Ø160 mm.

Eltilslutning (230V) via VEX               

 


CO2-sensor 

VEX30 CO2 sensor 

Denne sensor kan monteres i et rum, hvis der ønskes styring ud fra rummets CO2-niveau.

Sensoren skal forbindes i hovedprintet i VEX33-2DM.

Visningsområde: 0-2000 ppm CO2


ServiceTool (Varenummer 4330010)

Servicetool
 

Værktøj til opsætning, indstilling og test af VEX33-2DM og VEX35-2DV. Enkel, overskuelig og hurtig måde at justere aggregaterne på og samtidig kan komponenter aktiveres og afprøves manuelt, hvilket effektiviserer evt. fejlsøgning på aggregaterne.

ServiceTool kan tilsluttes direkte i aggregatet eller via kabel forbundet til S-touch betjeningspanel, hvilket forhindrer besværlig demontage ved aggregat.

Software vinduer er opdelt i 3 niveauer; Overvågning, Indregulering og Tekniker, som kan anvendes enkelvis. Kommunikation med styringen foregår via modbus RTU, hvorved internetopkobling er unødvendig.

Datalog kan aktiveres i softwaren, som vil logge alle parametre, så lang tid ServiceTool er forbundet til aggregatet og en PC.  

Modbus Gateway (MB Gateway)

MB Gateway
 

Gateway og webserver til styring af VEX33-2DM og VEX35-2DV over ethernet-netværk. Over webserver kan man indstille og regulere aggregaterne, ved at logge ind på konfigurationssider, som er opdelt i 2 niveauer. (Kræver internet forbindelse).

Op til 32 aggregater kan forbindes og styres af MB Gateway, som derved kan fungere, som et mindre CTS/BMS system.

I webserveren er det samtidig muligt at aktivere datalogning, hvor et maksimum af i alt 32 parametre kan logges, frit konfigurerbar i henhold til den tilhørende modbus protokol.

Tilføj alt til pdf om VEX33-2DM til decentral boligventilation :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her