EXact2 automatik VEX340

Generelt

EXact2 Automatik

Bag den enkle betjening sikrer den avancerede EXact2-automatik optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses nemt den daglige rytme på brugsstedet f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaber

- Enkel betjening
- 3 brugerniveauer, 2 med adgangskode (tekniker og specialist)
- Flere indeklimaniveauer, som bl.a. via indbygget uge-ur kan tilpasse ventilationen efter det aktuelle behov
- Se flere udvalgte funktioner i funktionsoversigten

HMI betjeningspanel

EXact2

Betjeningspanelet er opbygget så det kan betjenes i to tilstande, lukket og åbent. I lukket tilstand er der adgang til den almindelige, daglige betjeningsflade, og brugeren kan således ikke utilsigtet tilgå mere avancerede menuer og parametre.

I åben tilstand giver panelet adgang til yderligere knapper og dermed til mere avancerede funktioner til brug for tekniker eller specialist. Det kræver kode at tilgå betjeningen i åben tilstand.


Brugermenu

HMI brugerniveau 150

Brugermenuen er den daglige betjeningsflade som via sigende symboler giver oplysninger om anlæggets tilstand og samtidigt giver mulighed for midlertidigt at ændre temperatur- og ventilationsniveauet.

Alarmer vises ved en klokke i displayet. Herfra kan man trykke sig videre og få information om den konkrete alarm.


Specialistmenu

 

Behovet for manualer og vejledninger er minimeret pga. de meget informative hjælpetekster i gult. Hjælpeteksterne findes på tekniker- og specialistniveau.

Ikoner i displayet

Via grafiske elementer har vi gjort det lettere at forstå de informationer, der fremgår af displayet.

Temperatur-/ ventilationsniveau
Temperatur- og ventilationsniveau kan hurtigt og nemt ændres midlertidigt. Setpunkter vises i displayet sammen med sigende symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om forstyrrelser for driften ved at vise advarselssymbolet. Ved mere alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Eksternt stop
Hvis ventilationsanlægget er stoppet via muligheden for eksternt start/stop, vil dette symbol vises i displayet.
   
Afisning Af-isning
Når den indbyggede af-isningsfunktion er i drift, vil frostsymbolet vises i displayet.
 
EXact manuel Manuel drift
EXact2-automatikken har mulighed for at køre i manuel drift, hvilket symboliseres i displayet vha. "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ugeplan
Hvis automatikken er indstillet til drift med aktiveret ugeplan vil "ursymbolet" vises i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved setpunktsændring af temperatur- og ventilationsniveauet vil overstyringssymbolet vises indtil overstyringens ophør ved det næste skift i ugeplanen.
 
BMS
Drift styret af BMS.
 
AUX icon AUX
Eksternt styret drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellem sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuel indstilling.
   
Service_icon Service
Servicedisplay tilsluttet.
 
Disconnect_icon Disconnect
Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX og HMI, er afbrudt.
Ekstern kommunikation

Webserver

EXact2-automatikken leveres som standard uden webserver. Ved tilkøb af webserver opnås følgende muligheder:

 1. En lokal PC kan tilsluttes aggregatet for overvågning og opsætning.
 2. Aggregatet kobles til lokalt netværk (LAN) og kan tilgås af PC på samme net.
 3. Aggregatet kobles til internet og kan tilgås af eksterne PC´er.

Fælles for alle muligheder er, at der ikke stilles krav til PC ud over en browser. Webserveren er beskyttet med adgangskode.

Webserverens brugerflade er opbygget på samme logiske måde som menuerne i betjeningspanelet. Ensartetheden gør systemet nemt at bruge. Overbliksbilledet er færdigkonfigureret og klar til overvågning af ventilationsaggregatet. Webserveren kan afsende e-mail ved alarm, logge værdier m.m.

Tilslutning til CTS-anlæg

Webserveren kan som standard kommunikere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlæg, der benytter en af disse kommunikationsformer, kan derfor let forbindes til aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering til andre protokoller

Via webserveren er det muligt at tilslutte aggregaterne til CTS-anlæg med andre protokoller via en konverter (gate-way). Konverteren er tilkøb og følgende muligheder er tilgængelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2-styringen online

EXact2-styringen kan afprøves online på et VEX340 aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregat er placeret fritstående og uden kanaltilslutninger.

Styringen kan tilgås via adressen http://exact.exhausto.dk:8340/

For tekniker adgang til anlægget skal følgende anvendes:

Brugernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 et-taller)

OBS! Der kan kun være én person logget på ad gangen.

Funktionsoversigt aggregat

VEX340

Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
 
Filtervagt Tryksensorer for overvågning af trykfald over filtre - alarm ved højere trykfald end indstillet værdi og "Early Warnings"  +
Bypass Ved modulerende bypass af fraluften reduceres varmegenvindingen således at den ønskede tillufttemperatur kan opretholdes om foråret, sommeren og efteråret
Temperaturfølere
1) I fraluftstudsen til måling/styring af rumtemperatur +
2) I afkaststudsen for måling af afkasttemperatur +
3) I udeluftstudsen for udetemperaturkompensering og natkøling +
4) I tilluftstudsen til måling/styring af tillufttemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Rumtemperatruføler -
Overophedningssikring Ved fare for overophedning af motorer og motorcontrolere afbrydes anlægget - manuel reset +
Brandalarm Brandtermostater (40/50/70 °C), røgdetektorer og andre brandmeldekontakter kan tilsluttes. Aggregatets funktion ved udløst brandalarm er indstillelig -
Lukkespjæld - udeluft
(krav ved vandvarmeflade)
Spjæld monteret i udeluftkanal - lukker ved anlægsstop - kan leveres med spring-return motor -
(+)
Lukkespjæld - afkast Spjæld monteret i afkastkanal - lukker ved anlægsstop - kan leveres med spring-return motor -
Temperaturregulering
Regulering af tillufttemperatur +
Regulering af rumtemperatur +

 

 

Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
Kompenseringsfunktioner
Udetemperaturkompensering +
Luftmængdereduktion +
Udekompensering af luftmængde +
Sommerkompensering +
CO2-kompensering +
Fugtkompensering +
Natkøling Anlægget kan indstilles til start om natten for nedkøling af bygning +
Betjeningspanel Panel til betjening på bruger-, tekniker- og specialist niveau +
Ugeur Til indstilling af ønskede tidspunkter for skift mellem indeklimaniveauer +
Webserver Webserver med mulighed for styring og overvågning -
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP
Buskommunikation
(kræver webserver)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Kølegenvinding Kølegenvinding efter behov +
Konstanttrykregulering Mulig både på fralufts- og tilluftssiden -
Bevægelsessensor (PIR) For automatisk regulering af indeklimaniveauer -
Luftmængdemåling Luftmængde vises i betjeningspanel +
Indeklimaniveauer
Urstyret (komfort, standby, økonomi, off) +
Manuelt +
Alarmlog Visning af de sidste 100 alarmer +
Timetællere Tilluftmotor og fraluftmotor +
Alarmrelæ Relæ til ekstern alarm (potentialfri) +
Funktionsoversigt varmeflade/-pumpe

EXact2

HCW - Ekstern vandvarmeflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
2) På returrøret fra vandvarmefladen for at holde varmefladen varm og for at frostsikre denne
3) Til frostsikring af eksterne rørføringer for varmefladen (tilkøb)
4) Temperaturføler på fremløbsrør til vandvarmefladen
Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til varmefladen, afhængigt af varmebehovet
Cirkulationspumpestyring

1) Styring af cirkulationspumpe til vandvarmefladen
2) Varmholdelsesfunktion (holder varmefladen frostfri)
3) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden varmebehov

 

HCE - Ekstern elvarmeflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere  I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
Overhedningssikring

1) TSA60 sidder i printkortet, udløser ved 60 °C og har manuelt reset i HMI
2) TSA70 sidder i luftstrømmen, udløser ved 70 °C og har automatisk reset
3) TSA120 sidder i luftstrømmen, udløser ved 120 °C og har manuelt reset i varmeflade og HMI


MXHP - Modul til styring af ekstern køle-varmepumpeunit

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
Styring

Styring af ekstern køle-varmepumpeunit via:

 • start/stop-signal
 • signal om køling eller varme
 • behovsregulering 0-10 V (10-0 V)

Funktionsoversigt køling

EXact2

CCW - Ekstern isvandsflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
1) I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
2) I fremløbsrøret til isvandsflade
Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til kølefladen, afhængigt af kølebehovet
Cirkulationspumpestyring
1) Styring af cirkulationspumpe til isvandsfladen
2) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden kølebehov 

MXCU - Modul til styring af ekstern køleunit

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
Styring

Styring af ekstern køleunit via:

 • start/stop-signal
 • behovsregulering 0-10 V (10-0 V)

MXHP - Modul til styring af ekstern køle-varmepumpeunit

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
Styring

Styring af ekstern køle-varmepumpeunit via:

 • start/stop-signal
 • signal om køling eller varme
 • behovsregulering 0-10 V (10-0 V)

Principskitse

VEX340

Principskitsen viser de komponenter, der kan indgå i et VEX340H luftbehandlingsaggregat.

VEX340 principskitse

Med EXact 2 kan HCW enten tilsluttes direkte på hovedprint eller via MHCW-modul som vist her. Ved under 10 m mellem aggregat og HCW kan tilslutning ske direkte på hovedprint.


 

Standard- og tilbehørskomponenter

VEX340 leveres med en række komponenter monteret i aggregatet eller til montage i kanalsystemet og i opholdsrummet. I nedenstående tabel er angivet standard og tilbehørskomponenter for VEX340. Tilbehør bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard   - = Tilbehør
BP1 Spjæld, bypass +
BP2 Spjæld, bypass +
BT40-70 Brandtermostat, trinløs indstilling
-
MC1 Motorstyring 1 (fraluft) +
MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
HMI Betjeningspanel +
LS Lukkespjæld, afkast -
LS Lukkespjæld, udeluft
(krav og del af leverancen ved vandvarmflade)
-
(+)
LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return) -
M1 Ventilatormotor 1 +
M2 Ventilatormotor 2 +
MCCW Isvandsflade (Cooling Coil Water), automatik -
MHCE Elvarmeflade (Heating Coil Electric), automatik -
MHCW Vandvarmeflade (Heating Coil Water), automatik -
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rum -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Fugtføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, fraluftkanal (eksternt) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rum -
MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering -
MPT1, P1 Luftmængdestyring, fraluft +
MPT1, P2 Filtervagt, fraluft +
MPT2, P1 Luftmængdestyring, tilluft +
MPT2, P2 Filtervagt, udeluft +
MPT3, P1 Isdetektering +
MVM Motorventil, vandvarmeflade (HCW) -
MXHP  Modul til styring af ekstern køle-varmepumpeunit 
MXCU  Modul til styring af ekstern køleunit 
SUM ALARM Alarmrelæ +
TE11 Temperaturføler, fraluft - studs 1,1 +
TE12 Temperaturføler, afkast - studs 1,2 +
TE21 Temperaturføler, udeluft - studs 2,1 +
TE22 Temperaturføler, tilluft - studs 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra vandvarmeflade (HCW) +
TE-SPT Temperaturføler, fremløb +
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 60/70/120 Overophedningstermostat, hhv. 60, 70 og 120 °C -
http://
Kabeldimensionering

VEX340

Det er installatørens ansvar at dimensionere ud fra gældende love og bestemmelser. I varmegenvindingsaggregatet VEX340 er indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer, der beskytter aggregatet internt mod overbelastning og kortslutning.

I eftervarmefladen for el HCE er indbygget forsyningsadskiller og kortslutningsbeskyttelse af automatik. I HCE er interne kabler og varmestave kortslutningsbeskyttet af forsikringen i gruppetablen (ej EXHAUSTO leverance).

Maksimal kortslutningsstrøm (Icu) iht. EN60947.2 er 10 kA.
Maksimal forsikring er 63A og G/gl.

Tilbehør af typen HCW, CCW og XCU kan tilkobles i automatikboksen for VEX340 og behøver ikke separat forsyningskabel. Klemmerne (U1, N) må kun benyttes til ovennævnte tilbehør og kan maksimalt belastes med 2 A. Der kan maksimalt tilsluttes 1 stk. HCW (eftervarme) og 1 stk. CCW/XCU (køl). EXact2 styringen sikrer, at eftervarme og køl ikke kan være i drift samtidig. Tilbehør af typen HCE skal forsynes separat.

Max. fasestrøm er dimensionerende strøm for valg af kabel. Dersom maks. nulstrøm overstiger maks. fasestrøm benyttes denne til dimensionering af kabel.

Udligningsforbindelser
Der skal etableres udligningsforbindelser imellem VEX og tilbehør af typen HCE (el eftervarme).

Montering af fejlstrømsafbrydere
Hvis der monteres fejlstrømsafbrydere i installationen, skal disse være en type som overholder følgende krav:

a) PFI-afbryder type A i henhold til EN61008, som afbryder, når der registreres fejlstrømme med DC indhold (pulserende jævnstrøm)
b) Udkoblingstiden skal være maksimalt 0,3 sek.

Der kan forventes lækstrøm på op til 100 mA.

Automatsikringer indbygget i VEX340

Størrelse VEX340
Spænding (V) 1 x 230 V + N + PE
Sikring for automatik
(1 x 230 V) 2 pol
C-10A
Sikring for MC1
(1 x 230 V) 2 pol
C-10A
Sikring for MC2
(1 x 230V) 2 pol
C-10A
Antal sikringer i alt 3
Kabelplan - tilbehør

Tilslutningsboks

Kabelplan tilbehør EXact2 VEX300

 
Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarmrelæ
BT40-70 Brandtermostat, trinløs indstilling
HMI Betjeningspanel
LS Lukkespjæld, afkast
LS Lukkespjæld, udeluft (krav og del af leverancen ved vandvarmeflade) 
LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return)
MCCW Isvandsflade (Cooling Coil Water), automatik
MHCE Elvarmeflade (Heating Coil Electric), automatik
MHCW Vandvarmeflade (Heating Coil Water), automatik
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Fugtføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering
MXHP  Modul til styring af ekstern køle-varmepumpeunit
MXCU Modul til styring af ekstern køleunit
Røgdetektor Røgdetektor
Kabelplan - køle-/varmeflader

VEX340

 

Med ekstern eftervarmeflade - Vand (HCW) / Isvandsflade (CCW)

 

Kabelplan VEX340 HCW

 

Størrelse Spænding (V) Dimensionerende strømforbrug (A)
(max. nulstrøm)
VEX340 1 x 230 V + N + PE 12,5

Med ekstern eftervarmeflade - El (HCE)

RD12394 VEX340HCE Cableplan

Størrelse Spænding (V) Dimensionerende strømforbrug (A)
(max. nulstrøm)
VEX340 1 x 230 V + N + PE 12,5
HE40006BUE 3 x 400 V + N + PE 8,7

 

Tekniske data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (Lukkespjæld, afkast/udeluft) Forsyning 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Max. strømforbrug 0,3 A
FIRE (brandtermostat/røgdetektor) Max. 4 A brydestrøm
START/STOP Digital input
ALARM Skifterelæ, max 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk belastning

 

MHCW (Automatik for eftervarmeflade, vand)
MCCW (Automatik for isvandsflade)
MXCU (Automatik for eksternt køleaggregat)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
Relækontakt for cirkulationspumpe 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (Automatik for eftervarmeflade, el)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
Antal effekttrin Op til 4
Modulerende effekttrin 1 trin
Forsyningsspænding 3 x 400 V + N + PE

 

For anden automatik

VEX340

Frihed til at vælge din løsning!

VEX340 tilbydes også for anden automatik. Dette giver mulighed for at integrere aggregatet i automatiksystemer fra en anden leverandør. Løsningen er optimeret for nem og hurtig integration på pladsen.

VEX340H løsning uden automatik er kendetegnet ved:

 • Luftbehandlingsaggregat med modstrømsveksler
 • Kompakt aggregat
 • Montagesokkel
 • Horisontal udførsel
 • Indbygget bypass med 24 V motor
 • Fritblæsende B-hjul - EXstream
 • Filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
 • EC-motorer klasse IE5
 • EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
 • Luftmængdemålepunkter på ventilatorerne (leveres uden slanger)
 • Kabler for MC og bypass-spjæld ført til klemrække

Tilbehør

 • Ekstern vandvarmeflade (HW)
 • Ekstern elvarmeflade (HE)
 • Ekstern isvandsflade (CW)
 • Ekstern køle-/varmeflade (DX)

 

Tilføj alt til pdf om EXact2 automatik VEX340:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her