VEX330H Kompaktaggregat

Generelt

VEX330H

Generelt

Kompaktaggregat

Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler. Konstruktionen er optimeret i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug. Til trods for de kompakte mål er fokus stadig på, at servicering skal være så enkel som muligt.

VEX330H anbefales til boligventilation, hvor de adskilte luftveje fjerner risikoen for lugt- og fugtoverførsel via ventilationssystemet.

På VEX330H-modellerne kan begge sidepaneler afmonteres (et ad gangen). Det betyder, at samme aggregat kan fungere som både LEFT og RIGHT version.

Aggregatet kan også bestilles som udendørsmodel. Aggregatet er så monteret med et tag, der beskytter mod vind og vejr.

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

VEX330H 

Unik frostsikring

VEX330H er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

VEX320330 afisningsprincip

 

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:
Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej.

Hvilken metode skal man vælge?

Frostsikringsmetode Af-isning starter når Anbefales til brug i
Temperaturstyret Temperaturen er under indstillet værdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, omklædningsrum og
lokaler med varierende fugtindhold om vinteren
Trykstyret Trykket over veksleren overstiger indstillet værdi f.eks. + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fugtindhold om vinteren
 

Temperaturstyret frostsikring (Tice)

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

VEX320330 afisningsfunktion temp

Trykstyret frostsikring (kræver tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

VEX320330 afisnings funktion afc


Kapacitetsområder

Kapacitetsområder, VEX330H 

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsområder-VEX330-340H


Lydniveau

Lydniveau, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Konstruktion

VEX330H

Konstruktion

Det kompakte aggregat er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer et aggregat der er tilgængeligt for service, og hvor der ikke dannes skimmelsvampe eller andre bakterier i de anvendte materialer, som kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 
Kabinet_VEX200 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

 

 


Ventilatorhjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

VEX330H er udstyret med et optimeret centrifugalrhjul med bagudkrummede skovle. Hjulets udformning giver en stor ydelse med lavt energiforbrug.  


AHUC - Mainboard 

 

VEX320330 connectionbox

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. 
 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse: 340 x 630 x 96 mm.


Energi

VEX330H Energirigtig ventilation

Ved konstruktionen af aggregatet, er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Modstrømsveksler

 
 
 

I VEX330 er der en modstrømsvekslere af aluminium. Den er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 94 %
- Varmeoverføringsareal: 30,3 m2
- Vægt: 1 stk. à 14,5 kgEC-Motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen af moderne EC-motorer og et optimeret centrifugalhjul opnås et meget lavt energiforbrug, og en større ydelse på samme tid.
 

Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Køle- og varmeflader

VEX330H

Der tilbydes følgende køle- og varmeflader til VEX330H.


Vandvarmeflader - HW

HCW rundekanaler 150 100

Uisoleret ekstern vandvarmeflader.

Vælg mellem 3 størrelser. Valget afhænger af behovet for eftervarme, og giver mulighed for lavtemperatur drift af varmefladen.

Få mere information om varmefladerne under Køle- og varmeflader.


Elvarmeflader - HE

HCE runde kanaler

Uisoleret ekstern elvarmeflade.

Vælg mellem 2 størrelser. Valget afhænger af behovet for eftervarme.

Få mere information om varmefladerne under Køle- og varmeflader


Køle-/varmeflade - DX

DX

Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Vælg mellem 2 størrelser. 

Få mere information om DX-fladerne under Køle- og varmeflader. 


SPLIT-version

VEX330H kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX330H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (modstrømsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX330H
Modstrømsveksler Højde x længde x dybde [mm] 755 x 540 x 500
Vægt [kg]
 14,5
Største kabinetdel Højde x bredde x dybde [mm]  1200 x 960 x 50
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 8 


Tilbehør

VEX330H

Der tilbydes følgende tilbehørsprogram til VEX330H


Lukkespjæld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.

Sokkel

VEX330H sokkel Der kan bestilles en montagesokkel med fødder.

Udendørs opstilling

VEX330H OD 150100

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

For udendørs opstilling leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i vejledningen.


 Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.


Tilføj alt til pdf om VEX330H Kompaktaggregat:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her