VEX300C Ceilingaggregater

VEX300C hængslet

Kompakt og energivenligt ceilingaggregat med modstrømsveksler - til montage over nedhængt loft

Generelt

VEX300C Ceilingaggregater

VEX300C ceilingaggregater har en størrelse der gør dem anvendelige for montage over f.eks. et nedhængt loft.

De to lågevarianter giver mulighed for enten lodret (hængslede låger) eller vandret åbning (skydelåger) og gør servicering enklere i forhold til forskellige typer loft og pladsforhold.

VEX300C dørvariationer

Konstruktionen er optimeret sådan, at aggregaterne ikke afgiver ret meget støj til omgivelserne, hvorfor de kan monteres i de rum de betjener.

Aggregaterne fås i en LEFT eller RIGHT version - i 2 motorstørrelser.

 

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

VEX320C/VEX330C bypass af-isning

VEX320C/VEX330C er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

VEX320330 afisningsprincip

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:
Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej.

Hvilken metode skal bruges hvor?


Frostsikringsmetode Af-isning starter når Anbefales til brug i
Temperaturstyret Temperaturen er under indstillet værdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, omklædningsrum og
lokaler med varierende fugtindhold om vinteren
Trykstyret Trykket over veksleren overstiger indstillet værdi f.eks. + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fugtindhold om vinteren

 

Temperaturstyret frostsikring (Tice)

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

VEX320330 afisningsfunktion temp


Trykstyret frostsikring (kræver tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Trykstyret frostsikring udmærker sig ved at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej, eller om der er høj fugtighed i udsugningsluften, hvilket ofte ikke er tilfældet om vinteren.

VEX320330 afisnings funktion afc

Kapacitet, VEX300C

VEX300C-serien

Kapacitet

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitet-overblik-VEX300C
Lydniveau

Lydniveau, VEX300C

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne i VEX300C-serien er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Konstruktion

VEX300C

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer et aggregat der er tilgængeligt for service, og hvor der ikke dannes skimmelsvampe eller andre bakterier i de anvendte materialer, som kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 
Kabinet_VEX200 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

 

 


Ventilatorhjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

VEX300C er udstyret med et optimeret centrifugal ventilatorhjul med bagudkrummede skovle. Hjulets udformning giver en stor ydelse med lavt energiforbrug.  Connectionboard
 

 

VEX320330 connectionbox

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller sikrer nem adgang for tilslutning og justering. 
 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse:
VEX320C: 345 x 330 x 48 mm.
VEX330C: 345 x 840 x 48 mm.


Energi

VEX300C Energirigtig ventilation

Ved konstruktionen af aggregatet er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Modstrømsveksler

 
 
 

I VEX300C er der modstrømsveksler af aluminium. Den er konstrueret sådan, at forholdet mellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 94 %
- Varmeoverføringsareal VEX320C: 15,2 m2
- Varmeoverføringsareal VEX330C: 27,6m2
- Vægt VEX320C: 1 stk. à 14,5 kg
- Vægt VEX330C: 2 stk. á 12,5 kgEC-Motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen af moderne EC-motorer og et optimeret centrifugalhjul giver både et meget lavt energiforbrug og en større ydelse på samme tid.
 

Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Køle- og varmeflader

VEX300C

Der tilbydes følgende køle- og varmeflader til VEX300C serien.


Vandvarmeflader - HW

HCW rundekanaler 150 100

Uisoleret ekstern vandvarmeflader.

Vælg mellem 3 størrelser. Valget afhænger af behovet for eftervarme, og giver mulighed for lavtemperatur drift af varmefladen.

Få mere information om varmefladerne under Køle- og varmeflader.


Elvarmeflader - HE

HCE runde kanaler

Uisoleret ekstern elvarmeflade.

Vælg mellem 2 størrelser. Valget afhænger af behovet for eftervarme.

Få mere information om varmefladerne under Køle- og varmeflader


Køle-/varmeflade - DX

DX

Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Vælg mellem 2 størrelser. 

Få mere information om DX-fladerne under Køle- og varmeflader. 


Tilbehør

VEX300C

Der tilbydes følgende tilbehørsprogram til VEX300C serien.


Lukkespjæld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.

 


 

 Vandlås

Vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd anvendes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Varmetråden er monteret en termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.


Tilføj alt til pdf om VEX300C Ceilingaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her